برنامه‌ریزی پویا جهت انتخاب تأمین‌کننده و تعیین میزان سفارش

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله مسئله انتخاب تأمین‌کننده و تعیین مقدار سفارش تخصیص داده شده، به هر تأمین‌کننده به صورت هم‌زمان در برنامه‌ریزی چند دوره‌ای بررسی شده است. زنجیره تأمین در نظر گرفته شده، از چند شرکت تأمین‌کننده و یک شرکت تولید کننده تشکیل شده، که تولید کننده مایل است جهت تهیه یک کالا از بین تأمین‌کننده‌های حائز شرایط، تأمین‌کننده و مقدار سفارش بهینه در هر دوره‌ی زمانی را مشخص کند. هر تأمین‌کننده قیمت متفاوتی برای کالا پیشنهاد می‌کند و هزینه ثابت سفارش‌دهی نیز برای هر یک متفاوت می‌باشد. نیاز تولید کننده به کالا در هر دوره، متفاوت و معلوم فرض شده و هزینه انبارداری نیز در نظر گرفته شده است. ما برای این مسئله، یک مدل ریاضی ارائه کرده و یک روش برنامه‌ریزی پویای پیشرو جهت حل بهینه و دقیق آن پیشنهاد داده‌ایم. در نهایت یک مثال عددی ذکر شده و نتایج محاسبات کامپیوتری با روش جستجوی شمارشی شاخه و کران مقایسه شده است. که نشان‌دهنده کارایی بسیار بالاتر الگوریتم ارائه شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها