طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

سازمان­ها دریافته­اند که شرط انعطاف در برابر تغییرات و بحران­ها و همچنین رسیدن به چابکی، برون­سپاری عملیات غیرکلیدی2 سازمان است و با تمرکز بیشتر بر روی مزیت­های رقابتی سازمان خود، منافع بیشتری کسب می­کنند. از طرف دیگر نگهداری و تعمیرات یکی از فعالیت­های اصلی در سازمانهای لجستیکی محسوب می­شود. حال سؤال اصلی که در این مقاله به آن پاسخ می­دهیم این است که چه فعالیت­هایی و در چه زمانی برون­سپاری شوند، برای سازمان منفعت بیشتری ایجاد می­کند. در این مقاله با وارد کردن مفهوم موقعیت سنی سیستم­ها و تجهیزات، عامل زمان را در فرآیند تصمیم­گیری برون­سپاری دخالت می­دهیم و اثر تغییرات احتمالی آینده را در تصمیم امروز لحاظ می­کنیم.

کلیدواژه‌ها