تبیین نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین و شناسایی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن

نویسنده

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

همکاری استراتژیک به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین نوین به‌شمار می‌رود. ایجاد بستری که در آن همکاری به‌گونه‌ای اثربخش و کارآمد شکل گرفته و موجب توفیق سازمان‌ها شود مستلزم شناخت مؤلفه‌های اصلی دخیل در ایجاد همکاری و آشنایی با نحوه تأثیرگذاری هر کدام از مؤلفه‌هاست. در این نوشتار با مروری بر ادبیات، در ابتدا ضرورت و چگونگی ایجاد نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین بیان شده است و در ادامه مؤلفه‌های اصلی مؤثر در همکاری سازمان‌ها در زنجیره تأمین شناسایی و معرفی گردیده است. این مطالعه با رویکردی استراتژیک و از منظر سیاست‌گذاری به زنجیره تأمین می‌نگرد و مؤلفه‌های ارایه شده در آن مبین عوامل اصلی شکل‌دهنده نظام همکاری استراتژیک در زنجیره تأمین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها