مدلی یکپارچه برای طراحی زنجیره های تأمین چابک

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در بخش آخر قرن بیستم شاهد تأثیر مثبت پارادایم تولید ناب بر بسیاری از بخش­های بازار از اتومبیل گرفته تا ساختمان بودیم. به­طور خاص، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می­دهد زمان­بندی هموار2 در ترکیب با حذف ضایعات3 به­طور موفقیت­آمیزی طیف وسیعی از محصولات را به بازارهایی که در آنها هزینه، مهمترین معیار برنده شدن سفارش4 می­باشد، تحویل داده است. ولی بازارهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که شرط برنده شدن سفارش در آنها قابلیت دسترسی5 است. این مسئله منجر به ظهور پارادایم چابک6 شد که با «پاسخگویی سریع7» و نوآوری­های مشابه شناخته می­شود. در هر حال، پارادایم­های ناب و چابک به­طور متقابل اختصاصی نیستند و می­توان آنها را برای ایجاد بهره بردن به شیوه­های متعددی با هم ترکیب نمود. این مقاله راه­هایی را ارئه می­کند که راهبردهای ترکیبی می­توانند برای ایجاد زنجیره­های تأمین مؤثر از نظر هزینه8 توسعه داده شوند و همچنین یک مدل تولید/ لجستیک یکپارچه برای تواناسازی زیرساختار لازم پیشنهاد می­نماید.

کلیدواژه‌ها