ارزیابی سطح پاسخگویی مورد نیاز یک محصول با استفاده از روش AHP فازی در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد اثر بخش جهت یکپارچه­سازی و هماهنگی عملکرد سازمان­هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به­صورت ارائه محصول یا خدمت به مشتری تولید ارزش می­کنند. در این راستا، طراحی زنجیره تأمین یک محصول تصمیمی استراتژیک و بنیادی در این حوزه به شمار می­رود. به این منظور زنجیره تأمین محصول مورد نظر بایست بتواند انتظارات گروه مشتریانی که توسط استراتژی رقابتی زنجیره مشخص می­شود پاسخ دهد. پاسخ­گویی و کارآیی دو وجه عمده انتظارات مشتریان یک محصول است که هم در ادبیات مدیریت استراتژیک و هم در ادبیات مدیریت زنجیره تأمین بر آن تأکید شده است. از این رو تعیین سطح پاسخگویی مورد نیاز برای زنجیره تأمین در راستای طراحی زنجیره تأمین مطلوب آن بسیار کارگشا خواهد بود. بر این اساس در این مقاله در گام اول معیارهای اندازه­گیری سطح پاسخگویی یک زنجیره تأمین مبتنی بر ادبیات موضوع احصاء گردیده است. سپس در قالب یک روش شش مرحله­ای و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کمی نمودن ترم­های زبانی با استفاده از خواص مجموعه­های فازی، رهیافتی جهت تعیین سطح پاسخگویی مورد نیاز  یک زنجیره تأمین ارائه شده است. همچنین این رهیافت در قالب یک نمونه واقعی که داده­های آن در ادبیات موضوع موجود بوده است تبیین گردیده است. نتایج این رهیافت می­تواند بستری معتبر جهت توسعه استراتژی­های زنجیره تأمین در ارکان مختلف اعم از موجودی، حمل و نقل، منبع­یابی و خرید، مکان­یابی و جریان اطلاعات باشد.

کلیدواژه‌ها