مدل‌ ریاضی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیکی

نویسنده

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مروری‌ بر مطالعات‌ پیشین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اگر چه‌، مطالعات‌ بسیاری‌ در زمینه‌ حمل‌ و نقل‌ و مسیریابی‌ انجام‌ شده‌ است‌ ولی‌ حمل‌ و نقل‌ در سیستم‌های‌ لجستیک‌ نظامی‌ سهم‌ ناچیزی‌ از این‌ مطالعات‌ را داشته‌ است‌. از طرف‌ دیگر، مسائل‌ حمل‌ و نقل‌ بسیار گسترده‌اند و با تعدد اهداف‌، گوناگونی‌ محموله‌ها و وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و وجود پارامترهای‌ متغیر با زمان‌، حالات‌ عدیده‌ای‌ به‌ خود می‌گیرند. با وجود این‌ تنگناهای‌ مختلف‌ ریاضی‌ و منطق‌ نیز می‌تواند پیچیدگی‌ مسئله‌ را افزایش‌ دهد. تحقیق‌ حاضر به‌ عنوان‌ بخشی‌ از یک‌ مسئله‌ واقعی‌ است‌ که‌ در آن‌ تعدد اهداف‌، تنوع‌ محموله‌ها و وسایل‌ حمل‌، وجود پارامترهای‌ متغیر با زمان‌، تنگناهای‌ مختلف‌ و بالاخره‌ تعدد مبادی‌، مقاصد و نقاط‌ میانی‌ مد نظر است‌. مرور مطالعات‌ انجام‌ شده‌، نشان‌ دهنده‌ فقدان‌ یک‌ مدل‌ معین‌ برای‌ این‌ دسته‌ از مسائل‌ است‌. در مقاله‌ حاضر تلاش‌ می‌شود که‌ مدلی‌ برای‌ مسئله‌ حمل‌ و نقل‌ سیستم‌های‌ لجستیک‌ ارائه‌ شود. سپس به‌ بررسی‌ و تحلیل‌ مدل‌ پیشنهادی‌ از طریق‌ حل‌ یک‌ مثال‌ عددی‌ پرداخته‌ می‌شود، دراین‌ بخش تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ کاربرد مدل‌ پیشنهادی‌ نشان‌ داده‌ شود، در این‌ راستا ابتدا مثال‌ مورد نظر تشریح‌ می‌شود و سپس‌ این‌ مثال‌ با استفاده‌ از مرحله‌ مقدماتی‌ به‌ مدل‌ شبکه‌ تبدیل‌ می‌شود و آنگاه‌ مدل‌ ریاضی‌ گسترده‌ نوشته‌ شده‌ و از طریق‌ یکی‌ از نرم‌ افزارهای‌ برنامه­ریزی‌ خطی (LINDO) حل‌ می‌شود و در انتها جواب‌های‌ به­دست‌ آمده‌ ارائه‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها