کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی

2 مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

هر چند امروزه به­کارگیری فناوری مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن، به‌عنوان روش مؤثری در تشخیص فرسایش­های غیرعادی یا عیوب تجهیزات و سیستم­های مکانیکی شناخته می­شود، باید توجه داشت که در فرآیند تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز روغن، مسائلی نظیر شناخت رفتارهای فرسایشی، ویژگی‌های فنی، سوابق و تجارب قبلی آنالیز و غیره، جهت اجرای برنامه CM، بسیار ضروری و تعیین‌کننده است. در این تحقیق به بررسی رفتار فرسایشی موتورهای دیزل و ارزیابی و تحلیل رابطه بین وضعیت نهایی موتور و وضعیت مؤلفه‌های مورد تحلیل در آنالیز روغن، پرداخته می‌شود. تحلیل و بررسی این موضوع که مؤلفه‌های مؤثر در تحلیل وضعیت موتور، کدام و میزان تأثیر آنها چقدر است، موضوعی است که در قالب یک مدل داده کاوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخصهای مورد مطالعه در آنالیز روغن عبارتند از: ویسکوزیته، سیلیسم، PQ، فلزات فرسایشی نظیر آهن، آلومینوم، سرب، مس، قلع، کروم. داده کاوی فرآیند کشف الگوها و روابط پنهان موجود بین داده‌هاست. داده­های موتور کامیون بنز 2628 با توجه به مدل‌های شبکه عصبی، درخت‌های تصمیم­گیری و مصورسازی و آمار توصیفی به­عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن بیان شده است. یافته های این مطالعه نشان می‌دهد الگوهای خاصی متناسب با مؤلفه های روغن وجود دارد و با توجه به حجم داده‌ها و ابزارها و شاخص‌های مرتبط، قواعد مناسب را می‌توان استخراج نمود. در نهایت سعی نگارنده بر آن است که مدلی هوشمند جهت تشخیص و پیش­بینی عیوب در موتورهای مورد مطالعه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها