تأثیر آموزش معنویات و تعلیم ارزش‌ها بر هوش معنوی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش معنویات وتعلیم ارزشها بر هوش معنوی دانش آموزان شهر تهران بود.نمونه پژوهش 104 نفر بودند که با روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیر از پرسشنامه هوش معنوی و برنامه آموزش برای افزایش میانگین هوش معنوی استفاده شد. طرح تحقیق ازنوع شبه آزمایشی بود وبرای تحلیل داده ها ازآزمون t همبسته استفاده شد.

کلیدواژه‌ها