عوامل‌ اساسی‌ موفقیت‌ در مدیریت‌ زنجیرة‌ تأمین‌ چابک‌ (یک‌ مطالعه‌ تجربی‌)

نویسنده

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

این‌ مقاله‌ به‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نتایج‌ حاصل‌ از بررسی‌ 962 شرکت‌ تولیدی‌ استرالیایی‌ می‌پردازد تا عوامل‌ موفقیت‌ سازمانهای‌ چابک‌ را در مدیریت‌ زنجیره‌های‌ تأمین‌ آنها مشخص‌ سازد. تحلیل‌ نتایج‌ این‌ بررسی‌، دیدگاه‌های‌ جالبی‌ را درباره‌ عوامل‌ متمایزکننده‌ سازمانهای‌ چابک‌ نسبت‌ به‌ سازمانهای‌ با چابکی‌ کمتر مطرح‌ می‌سازد. ویژگی‌ سازمانهای‌ چابک‌، توجه‌ بیشتر به‌ مشتری‌ و استفاده‌ ترکیبی‌ از روشهای‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری‌ جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ متغیر مشتری‌ است‌. آنها مداخله‌ و درگیرشدن‌ عرضه‌کنندگان‌ در این‌ فرآیند را برای‌ چابکی‌ خود و جلب‌ رضایت‌ مشتری‌، حیاتی‌ می‌دانند. از طرف‌ دیگر، کانون‌ توجه‌ یک‌ گروه‌ با چابکی‌ کمتر معطوف‌ به‌ پیامدهای‌ عملیاتی‌ داخلی‌ می‌گردد. آنها قائل‌ به‌ ارتباط‌ بین‌ متغیرهای‌ مستقل‌ و نوآوری‌ نیستند، و فناوری‌ را در ارتباط‌ نزدیک‌ با بهبود پیامدهای‌ عملیاتی‌ (به‌ جای‌ رضایت‌ مشتری‌) در نظر می‌گیرند. نقش‌ این‌ گروه‌ از عرضه‌کنندگان‌ تقویت‌ بهره‌وری‌ و بهبود فرآیند (به‌ جای‌ افزایش‌ رضایت‌ مشتری‌) است‌.

کلیدواژه‌ها