ویژگیها و الزامات‌ طراحی‌ و اجرای‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ (CMMS)

نویسنده

چکیده

مؤسسات‌ صنعتی‌ و تولیدی‌، بنگاههای‌ اقتصادی‌ و سازمان‌های‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ که‌ در فراگرد ایفای‌ مأموریتهای‌ تولیدی‌ و عملیاتی‌ خود از تجهیزات‌ بهره‌ می‌گیرند؛ نیازمند بکارگیری‌ سیستم‌هایی‌ هستند که‌ ضمن‌ حفظ‌ آماده‌ بکاری‌ تجهیزات‌، عملیات‌ مورد انتظار آنها را با اطمینان‌ بالا تضمین‌ نموده‌ به‌ طوری‌ که‌ از امکانات‌ قابل‌ دسترس‌ نیز به‌ بهترین‌ شکل‌ ممکن‌ استفاده‌ نمایند. سیستم‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ که‌ از جمله‌ این‌ سیستم‌ها هستند نیز خود فرآیندی‌ تخصصی‌ و علمی‌ در زنجیره‌ علوم‌ مهندسی‌ از طراحی‌ تا تولید، از تولید تا بکارگیری‌ و از بکارگیری‌ تا اسقاط‌ هستند که‌ امروزه‌ با بهره‌گیری‌ از فناوری‌های‌ پیشرفته‌، آمیزه‌ای‌ از علوم‌ مدیریت‌، برنامه‌ریزی‌، کنترل‌ و سایر علوم‌ مهندسی‌ را نیز در این‌ راستا به‌ خدمت‌ می‌گیرند  ] 1 [ . این‌ سیستم‌ها که‌ بر اصول‌ و مفاهیمی‌ خاص‌ استوارند دارای‌ ویژگیها و الزاماتی‌ هستند که‌ در این‌ مقوله‌ به‌ بررسی‌ آنها پرداخته‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها