نقش‌ لجستیک‌ در گسترش‌ جنگ‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ در مورد علت‌ وادارشدن‌ طرفین‌ درگیر به‌ گسترش‌ جنگ‌ بحث‌ می‌کند که‌ به‌ خاطر نیازهای‌ لجستیکی‌ صورت‌ می‌گیرد. در این‌ مباحث‌ بین‌ دو نوع‌ وابستگی‌ لجستیکی‌ عملیاتی‌ و راهبردی‌ تمایز قایل‌ می‌شویم‌. سپس‌ در مورد دستاوردهای‌ جدید در لجستیک‌ نظامی‌ و تأثیر سیاست‌ خارجی‌ در احتمال‌ گسترش‌ جنگ‌ بحث‌ خواهیم‌ کرد.

کلیدواژه‌ها