لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌ (SCAL)

نویسنده

چکیده

سیستمهای‌ لجستیک‌ کنونی‌، اساساً به‌ دلیل‌ تأکید فراوان‌ بر فرآیندهای‌ حمل‌ونقل‌ کالا، قادر به‌ پاسخ‌گویی‌ به‌ شرایط‌ محیطی‌ شدیداً متغیر نیستند. بنابراین‌، برای‌ جبران‌ این‌ عدم‌ انعطاف‌پذیری‌، خدمات‌ لجستیکی‌ باید توسط‌ منابعی‌ ارائه‌ شوند که‌ دارای‌ استقلال‌ عمل‌ هستند؛ اما مسئله‌ای‌ که‌ پیش‌ می‌آید این‌ است‌ که‌ این‌ منابع‌ در عین‌ استقلال‌، چگونه‌ باید کیفیت‌ کلی‌ خدمات‌ را تضمین‌ کنند. لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌، از طریق‌ تفکیک‌ کامل‌ نظارت‌ و حمل‌ونقل‌ تضاد ناشی‌ از همکاری‌ منابع‌ مجزا را مرتفع‌ می‌سازد. در واقع‌، خدمات‌ درخواست‌ شده‌ مشخص‌کنندة‌ عوامل‌ خاصی‌اند که‌ این‌ عوامل‌ بهترین‌ مسیر تحقق‌ آنها را تحت‌ شرایط‌ در حال‌ تغییر نشان‌ می‌دهند. در این‌ میان‌، لجستیک‌ چابک‌ با خدمات‌ کنترل‌ شده‌، نقش‌ ادارة‌ اعمال‌ لجستیکی‌ برای‌ طی‌ مسیر مورد نظر را ایفا می‌کند. به‌ منظور بررسی‌ امکان‌ اجرای‌ این‌ روش‌ در مقاله‌ حاضر، برنامة‌ شبیه‌سازی‌ و برخی‌ از نتایج‌ مقدماتی‌ آن‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها