مدیریت‌ بهره‌برداری‌ از تایر

نویسنده

چکیده

تایر خودروها، نقش‌ اساسی‌ در جابجایی‌ مطمئن‌ بار و مسافر در حمل‌ونقل‌ جاده‌ای‌ دارد. بر همین‌ اساس‌ مطالعه‌ نحوة‌ خرید، حمل‌، انبارداری‌، نگهداری‌ در حین‌ بهره‌برداری‌، روکش‌ و معدوم‌سازی‌ تایر، دارای‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برای‌ لجستیک‌ است‌. کمیته‌ ترابری‌ مرکز مطالعات‌، به‌ درخواست‌ نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌، پروژه‌ای‌ را تحت‌ عنوان‌ مدیریت‌ بهره‌برداری‌ از تایر به‌ انجام‌ رساند که‌ مقالة‌ حاضر چکیدة‌ گزارش‌ مطالعات‌ این‌ طرح‌ است‌.

کلیدواژه‌ها