تأملی جامعه‌شناختی پیرامون اوقات فراغت مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر بوشهر

نویسنده

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان- مرکز آموزشی دبیرستان علامه حلی 5 و 3

چکیده

درمیان ارزش‌های اجتماعی یک جامعه، اوقات فراغت یکی از ارزش‌های مهم محسوب می‌شود. اوقات فراغت یک تربیت غیررسمی است که می‌تواند تاثیری به مراتب بیشتر از آموزش و تربیت رسمی بر فرد داشته باشد. گذران مناسب و مطلوب اوقات فراغت قادر است تا جوان را برای ورود به عرصه‌های زندگی و ترسیم آینده‌ای روشن و امید بخش یاری نماید.
مراد از انجام این تحقیق، بررسی جامعه شناختی اوقات فراغت در بین دانش آموزان شهر بوشهر می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر بوده است که یک نمونه 200 نفری از دختران و پسران دبیرستانی با شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نیز حاکی از آن بود که به ترتیب متغیرهای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تعلق خاطر به گروه دوستان، تعلق خاطر به مدرسه و میزان پایبندی مذهبی 38درصد از تغییرات اوقات فراغت دانش آموزان شهر بوشهر را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها