روش‌ طراحی‌ و تحلیل‌ چند شی‌گرایی‌ سیستم‌ها و کاربرد آن‌ در سیستم‌ لجستیک‌

نویسندگان

چکیده

برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها، تاکنون‌ روش‌های‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ و طراحی‌ متعدد و مختلفی‌  ایجاد و به‌ کار گرفته‌ شده‌اند. همه‌ این‌ روش‌ها براساس‌ یک‌ منطق‌ درونی‌ برگرفته‌ شده‌ از تجربیات‌ کارشناسان‌ در تحلیل‌ وضعیت‌ موجود و طراحی‌ سیستم‌های‌ جدید شکل‌ گرفته‌اند. ساختار کار، در این‌ روش‌ها سازماندهی‌ به‌ اطلاعات‌ است‌ و آنچه‌ که‌ در آن‌ دوره‌ زمانی‌ خاص‌ مورد نیاز (سیستم‌) می‌باشد. لذا قادر به‌ ثبت‌ هیچ‌ سابقه‌ و تجربه‌ اجرائی‌ از امور سازمان‌ به‌ طور نظام‌مند نیست‌؛ بلکه‌ فقط‌ تراکنش‌های‌ اطلاعاتی‌ است‌ که‌ ثبت‌ می‌گردند؛ به‌ این‌ معنی‌ که‌ به‌ دانشی‌ که‌ در طول‌ فعالیت‌ سازمان‌ تولید می‌گردد، توجهی‌ نمی‌شود. با توجه‌ به‌ اهمیت‌ دانش‌ و تجربه‌ بشری‌ در سازمان‌های‌ نوین‌ و سیستم‌های‌ رقابتی‌ عصر حاضر، در این‌ مقاله‌ روشی‌ به‌ نام‌  SMOAD1  معرفی‌ شده‌ است‌. در این‌ روش‌، ابتدا به‌ شناخت‌ موجودیت‌های‌ اصلی‌ سیستم‌ و سپس‌ به‌ نحوه‌ تحت‌ کنترل‌ درآوردن‌ داده‌های‌ مربوط‌ به‌ آنها پرداخته‌ می‌شود و در مرحله‌ بعد با استانداردسازی‌ تلفیقی‌ و ترکیبی‌ داده‌های‌ هر موجودیت‌، دانش‌ مورد نیاز سازمان‌ تولید می‌گردد و در ادامه‌، زمینه‌ طراحی‌ زیرسیستم‌های‌ سیستم‌ کلان‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ اتوماسیون‌ شی‌گرا آماده‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها