مقدمه‌ای‌ بر مدیریت‌ زنجیرة‌ عرضه‌ (تأمین‌)

نویسنده

عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌

چکیده

در این‌ مقاله‌ مفاهیم‌ "مدیریت‌ زنجیره‌ عرضه‌" (SCM) و تغییرات‌ فناورانه‌، تشدید رقابت‌ در صحنه‌ بازارهای‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌، انقلاب‌ اطلاعات‌، بالا رفتن‌ توقع‌ مشتریان‌ که‌ از جمله‌ عوامل‌ بوجود آورنده‌ مفاهیم‌ و نگرش‌های‌ تازة‌ علمی‌ در مجامع‌ علمی‌ و صنعتی‌ هستند، بیان‌ شده‌ است‌. هم‌ اکنون‌ در صحنه‌ اداره‌ بنگاه‌های‌ اقتصادی‌، عام‌المنفعه‌، خدماتی‌ و بسیاری‌ از بخش‌های‌ مختلف‌ جامعه‌، نگرشی‌ نوین‌ پا به‌ عرصه‌ می‌گذارد و به‌ کمک‌ مدیران‌ می‌آید تا شاید پیروزمند میدان‌ سخت‌ مبارزه‌های‌ بازارهای‌ رقابتی‌ باشد. تفکر سیستمی‌ در زنجیره‌های‌ عرضه‌ و ادارة‌ آنها، به‌ نام‌ "مدیریت‌ زنجیره‌ عرضه‌" معروف‌ شده‌ که‌ در ادامه‌ مفاهیم‌، اجزاء و ارکان‌ و علل‌ بوجود آورنده‌ و ضرورت‌ و اهمیت‌ آن‌ در مدیریت‌ یکپارچه‌ لجستیک‌ بیان‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها