طراحی‌ سیستم نگهداری‌ و تعمیرات براساس‌ وب‌ (Web)

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ پس‌ از مروری‌ بر تاریخچه‌ و ویژگی‌های‌ نرم‌افزار نگهداری‌ و تعمیرات‌ در ایران‌، محدودیت‌ها، سیر تکاملی‌ آنها و ضرورت‌ استفاده‌ از امکانات‌ فناوری‌ عرضه‌ شده‌ در شبکه‌ اینترنت‌ و دلایل‌ به‌ کارگیری‌ این‌ فناوری‌ در طراحی‌ یک‌ سیستم‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ و فواید حاصل‌ شده‌ این‌ گونه‌ طراحی‌ بیان‌ می‌شود. سپس‌ تنگناها و محدودیت‌های‌ این‌ نوع‌ طراحی‌ بررسی‌ می‌گردد و در برخی‌ موارد پیشنهادهایی‌ برای‌ گذر از این‌ محدودیت‌ها عرضه‌ می‌شود و در خاتمه‌ یک‌ سازمان‌ نرم‌افزاری‌ متناسب‌ با امکانات‌ وب‌ برای‌ سیستم‌ تعمیر و نگهداری‌ ارائه‌ می‌شود و ویژگی‌های‌ خاص‌ آن‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها