پارادایم‌ها در لجستیک‌

نویسنده

چکیده

یکی‌ از نکات‌ اساسی‌ در هر پژوهش‌، توجه‌ به‌ سوابق‌، زمینه‌ها و روند شکل‌گیری‌ موضوع‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ بررسی‌ ادبیات‌ 2 موضوع‌ تلقی‌ می‌شود. در این‌ باره‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ لجستیکی‌ ضروری‌ است‌ ضمن‌ بررسی‌ مفهومی‌ و سیر تحول‌ تاریخی‌، نظریات‌ و مفاهیم‌ لجستیکی‌، نگرش‌ و دیدگاه‌ مناسبی‌ حاصل‌ شود. مطالعه‌ و بررسی‌ کتب‌، مقالات‌ و پژوهش‌های‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ این‌ منظور پارادایم‌های‌ مختلفی‌ در زمینه‌ لجستیک‌ توسعه‌ یافته‌ است‌. لذا در مطالعه‌ حاضر انواع‌ پارادایم‌های‌ مطرح‌ در موضوع‌ لجستیک‌ بررسی‌ و ارائه‌ می‌شود و در پایان‌ پارادایم‌ لجستیک‌ یکپارچه‌ به‌ عنوان‌ بستر و زمینه‌ای‌ جدید برای‌ انجام‌ پژوهش‌های‌ آتی‌ مطرح‌ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها