جایگاه‌ حمل‌ و نقل‌ در برنامة‌ سوم‌ توسعه‌

نویسنده

چکیده

اشاره‌ قسمت‌ اعظم‌ سرمایه‌های‌ کشور در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ جذب‌ می‌گردد و بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از سرمایه‌های‌ کشور نیز توسط‌ سیستم‌های‌ حمل‌ و نقل‌ جابه‌جا می‌شود. مدیران‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ خود، موضوع‌ برنامه‌ ریزی‌ در حمل‌ و نقل‌ را با دقت‌ زیاد دنبال‌ می‌کنند چرا که‌ بدون‌ برنامه‌ ریزی‌، فعالیتهای‌ مدیران‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر منتج‌ نخواهد شد. در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ ضمن‌ تعریف‌ برنامه‌ ریزی‌، به‌ تبیین‌ دقیق‌ اهداف‌ برنامه‌ ریزان‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ اشاره‌ گردد و در ادامه‌، ضمن‌ معرفی‌ برنامة‌ سوم‌ توسعة‌ کشور در بخش‌ حمل‌ و نقل‌، مسائل‌ مطرح‌ در آن‌ نیز مورد ارزیابی‌ قرار گیرد. مقدمه‌ با توجه‌ به‌ اهمیت‌ موضوع‌ برنامه‌ریزی‌، ابتدا تعریفی‌ از برنامه‌ریزی‌ و فازهای‌ آن‌ ارائه‌ می‌شود سپس‌ ضمن‌ تبیین‌ اهداف‌ برنامه‌ریزی‌، اعتبارات‌ تخصیصی‌ به‌ صنعت‌ حمل‌ و نقل‌ در برنامه‌های‌ پنجاه‌ سال‌ گذشته‌ کشور بررسی‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ سوم‌ از دیدگاه‌ نگارنده‌ بیان‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها