مقدمه ای بر سازماندهی دوایر خرید

نویسنده

چکیده

کارکنان‌ دوایر خرید و تدارکات‌، با تمامی‌ کارکنان‌ دوایر داخل‌ سازمان‌ و نیز با بسیاری‌ از افراد خارج‌ از سازمان‌ در ارتباط‌ می‌باشند. آنها در نقش‌ نمایندگی‌ سازمان‌، باید در عین‌ رعایت‌ اخلاق‌ و حسن‌ ارتباط‌ با فروشندگان‌، سیاست‌های‌ سازمان‌ خودی‌ را بخوبی‌ درک‌ نموده‌ و دانش‌ فنی‌ لازم‌ را دارا باشند. در عین‌ حال‌، آنها ارتباطاتی‌ با عرضه‌ کنندگان‌ برقرار می‌کنند و آنها را وادار به‌ تهیه‌ سفارشات‌ در اولین‌ فرصت‌ و ارسال‌ آن‌ در مرحله‌ بعدی‌ می‌نمایند. گزینش‌ و استخدام‌ کارکنان‌ دایرة‌ خرید ممکن‌ است‌ از طریق‌ جابه‌جایی‌ کارکنان‌ در داخل‌ سازمان‌ و یا از طریق‌ درج‌ آگهی‌ تبلیغاتی‌ باشد. آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در بهبود عملکرد سازمان‌ نقش‌ بسزایی‌ دارد. آنچه‌ در این‌ مقاله‌ مطرح‌ می‌گردد، شناسایی‌ کارها، پست‌ها و شرایط‌ لازم‌ برای‌ احراز و تصدی‌ وظایف‌ خرید در سازمانهاست‌.

کلیدواژه‌ها