(سیستم‌ مدیریت‌ اطلاعات‌ پایه‌ لجستیک‌)

نویسندگان

چکیده

سماپِل‌، سیستمی‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ محیطی‌ لجستیک‌ در حوزه‌ کالا را تحت‌ کنترل‌ درآورده‌ و به‌ سیستم‌ لجستیک‌ تزریق‌ می‌نماید. این‌ سیستم‌ با استفاده‌ از ابزار خبره‌ طبقه‌بندی‌ و کدگذاری‌ کالا، زبان‌ و مفاهیم‌ مشترکی‌ را در سازمان‌ ایجاد نموده‌ و کلیه‌ اطلاعات‌ اعتباری‌ قلم‌از قبیل‌مراجع‌ عرضه‌کننده‌،مشخصات‌ فنی‌،استانداردهای‌ملی‌ و بین‌المللی‌ و ... را در خود ثبت‌ و ذخیره‌ می‌نماید. ایجاد زبان‌ مشترک‌، حافظه‌ اجتماعی‌ و بستراطلاعاتی‌ از اهداف‌ غایی‌ سماپل‌ محسوب‌ می‌شوند.

کلیدواژه‌ها