ایمنی‌ در حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌

نویسنده

چکیده

بخش‌ اعظم‌ فعالیتهای‌ لجستیکی‌ به‌ موضوع‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ وابسته‌ است‌. متأسفانه‌ کشور ما از لحاظ‌ ایمنی‌ در جاده‌ها در وضعیت‌ نامطلوبی‌ قرار دارد. آمار تکان‌ دهنده‌ای‌ که‌ هر سال‌ از سوی‌ ارگانهای‌ ذیربط‌ منتشر می‌گردد، خسارات‌ وارده‌ بر جامعه‌ را به‌ روشنی‌ بیان‌ می‌کند. خبرهای‌ تأسف‌ بار صفحه‌ حوادث‌ روزنامه‌ها، هر روز وضعیت‌ نابسامان‌ ایمنی‌ تردد را مطرح‌ می‌سازد. موضوع‌ ایمنی‌ تردد خودروها از زوایای‌ مختلفی‌ قابل‌ ارزیابی‌ می‌باشد. تلفات‌ جانی‌ از یک‌ سو و خسارات‌ مالی‌ از سوی‌ دیگر امنیت‌ زندگی‌ مردم‌ را تهدید می‌نماید. در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ ابتدا ضمن‌ معرفی‌ مشکلات‌ حمل‌ و نقل‌ خودرو، آثار سوء آن‌ یادآوری‌ گردد و در ادامه‌ نقش‌ سه‌ فاکتور اصلی‌ حمل‌ و نقل‌ یعنی‌ انسان‌، راه‌ و وسیلة‌ نقلیه‌ در موضوع‌ ایمنی‌، بطور فشرده‌ بررسی‌ و در نهایت‌ پیشنهاداتی‌ برای‌ کاهش‌ آثار سوء تردد خودروها و افزایش‌ ایمنی‌ حمل‌ و نقل‌ در جاده‌ها ارائه‌ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها