آسیب‌ پذیری های‌ لجستیک‌ درآینده‌

نویسنده

عضو هیئت‌ علمی‌ دانشگاه‌ امام‌ حسین‌

چکیده

"آیا روند کنونی‌ در ارتش‌ها فرصتهائی‌ را برای‌ طرفهای‌ مقابل‌ خلق‌ خواهد کرد تا پشتیبانی‌ لجستیک‌ را مختل‌ یا تضعیف‌ نمایند؟ نویسندة‌ این‌ مقاله‌ نظریاتی‌ را پیرامون‌ آسیب‌پذیریهای‌ سیستم‌ لجستیک‌ و همچنین‌ دو روش‌ جهت‌ برطرف‌ نمودن‌ آنها پیشنهاد می‌نماید." لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ مقاله‌ حاضر حاوی‌ دیدگاههای‌ یکی‌ از افسران‌ ارتش‌ آمریکا بوده‌ و طرح‌ آن‌ صرفاً به‌ منظور شناخت‌ نظرات‌ و دیدگاههای‌ گوناگون‌ در این‌ زمینه‌ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها