نمونه‌هایی‌ از عوامل‌ گزینش‌ مدیران‌ از دیدگاه‌ قرآن‌ کریم‌

نویسنده

چکیده

مدیریت‌ و راهبری‌ را از دو بُعد میتوان‌ نگریست‌. بُعد ارزشی‌ و بُعد علمی‌. مدیر باید امانتدار مسئولیت‌ خویش‌ باشد(بُعد ارزشی‌) و هم‌ کاردان‌ و عالم‌ به‌ فنون‌ خاص‌ مدیریتی‌ (بُعد علمی‌). علم‌ مدیریت‌ جدید عمدتاً شامل‌ مباحث‌ علمی‌ و فنون‌ خاص‌ آنست‌. مدیریت‌ در اسلام‌ بهر دو جنبه‌ فوق‌ بصورت‌ مشخص‌ توجه‌ دارد. مقاله‌ حاضر بیانگر نمونه‌هایی‌ از گزینه‌های‌ مدیریت‌ اسلامی‌ با توجه‌ خاص‌ به‌ مدیریت‌ نظامی‌ ـ لجستیکی‌ میباشد که‌ از قرآن‌ اخذ گردیده‌ است‌ در این‌ شماره‌ به‌ کلیات‌ بحث‌ اشاره‌ و نمونه‌ هایی‌ از شیوه‌ گزینش‌ در قرآن‌ ذکر می‌شود.