کنترل‌ کیفیت‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ از چند بخش‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌: بخش‌ نخست‌ با عنوان‌ مقدمه‌ در نظر دارد تا فلسفه‌ و ضرورت‌ بررسی‌ کنترل‌ کیفیت‌ را (که‌ پیش‌ نیاز مطالعه‌ کنترل‌ کیفیت‌ جامع‌ است‌) مطرح‌ کند. بخش‌ دوم‌ به‌ ارائه‌ پیشینه‌ کنترل‌ کیفیت‌ اختصاص‌ دارد. آشنایی‌ با این‌ سوابق‌ که‌ از بعد از ظهور انقلاب‌ صنعتی‌ تا زمان‌ حاضر استمرار دارد، فرد را برای‌ درک‌ بیشتر و عمیقتر مفاهیم‌ کنترل‌ کیفیت‌ آماده‌ کند. در بخش‌ سوم‌ مفاهیم‌، خصوصیات‌ و ویژگیهای‌ کنترل‌ کیفیت‌ مطرح‌ می‌شوند و بر مواردی‌ همچون‌ کیفیت‌ طراحی‌، سازگاری‌ طراحی‌ با نیاز مشتریان‌، ایجاد اطمینان‌ در مشتریان‌، توانایی‌ حفظ‌ و نگهداری‌، کاهش‌ هزینه‌ها و ضایعات‌، تأثیرات‌ حسی‌، خواص‌ تجارتی‌ و ملاحظات‌ اخلاقی‌ تأکید شده‌ است‌. بخش‌ چهارم‌ به‌ ارائه‌ روش‌ سیستم‌ کنترل‌ کیفیت‌ در چرخه‌ تولید و نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ اختصاص‌ دارد. در این‌ بخش‌ نیز بر روی‌ موضوعایی‌ نظیر طراحی‌ و فرایند تولید، تجهیزات‌ و لوازم‌، ابزارها و سیستمهای‌ نمونه‌گیری‌، سیستمهای‌اندازه‌گیری‌وکنترلی‌، ثبت‌میزان‌ موفقیت‌، تهیه‌ چک‌ لیست‌ (فهرست‌ بازرسیها) و آموزش‌ تأکید شده‌ است‌. و سرانجام‌ آخرین‌ بخش‌ به‌ ارائه‌ نتیجه‌گیری‌ از مطالب‌ مقاله‌ ارتباط‌ دارد که‌ امید است‌ تا آمادگی‌ لازم‌ را به‌ منظور بهره‌گیری‌ از کنترل‌ کیفیت‌ جامع‌، که‌ در شماره‌های‌ بعد خواهد آمد، فراهم‌ کند.

کلیدواژه‌ها