سیستمهای از آبگیری شناور

نویسنده

چکیده

از آنجا که‌ به‌ کارگیری‌ سیستمهای‌ از آبگیری‌ شناور در ساخت‌ و تجهیزات‌ کارخانجات‌ تعمیرات‌ کشتی‌، امری‌ مهم‌ و بدیهی‌ است‌ و برخی‌ از سازمانها با توجه‌ به‌ برنامه‌های‌ دراز مدت‌ خود نیازمند این‌ سیستمها هستند در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ ضمن‌ معرفی‌ برخی‌ از سیستمهای‌ از آبگیری‌ شناور، مزایا و معایب‌ هر کدام‌ به‌ صورت‌ کلی‌ مقایسه‌ شود. بی‌شک‌ انتخاب‌ هر سیستم‌ به‌ آنالیز دقیق‌ مزایا و معایب‌ گزینه‌های‌ مدنظر وابسته‌ است‌ که‌ از حوصلة‌ این‌ مقاله‌ خارج‌، و در این‌ بخش‌، صرفاً هدف‌، معرفی‌ موضوع‌ روشهای‌ از آبگیری‌ است‌. امید است‌ این‌ اقدام‌ در جهت‌ نشر دانش‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی‌ مؤثر باشد و انتخاب‌ کنندگان‌ سیستم‌ را به‌ اهمیت‌ موضوع‌ آگاه‌ سازد.

کلیدواژه‌ها