بررسی نقش واسطه ای استراتژی زنجیره تأمین بین استراتژی رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین

نویسنده

گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله به­ منظور بررسی تناسب استراتژی­ های رقابتی و زنجیره تأمین، شرکت­ های تولیدی در صنعت یک رویکرد تجربی را مورد بررسی قرار داده است، بنابراین با استفاده از پرسشنامه اطلاعاتی از صنعتگران گرفته شد. این مقاله با تأکید به اهمیت دست­یابی تناسب استراتژیک بین استراتژی رقابتی و SCS شروع شده و به­ دنبال آن فرضیه­ هایی برای ایجاد نقش واسطه SCS بین CS و عملکرد زنجیره تأمین یا کسب و کار مطرح می­ شود. مرور ادبیات شامل ادبیات تناسب استراتژیک، CS، SCS و پیوند تناسب استراتژیک و عملکرد می­ باشد. با استفاده از آزمون فرض­ه ای صفر مطرح شده و محاسبات آمار توصیفی برای استراتژی رقابتی، استراتژی زنجیره تأمین، عملکرد شرکت در برابر ترکیب­ه ای مختلف استراتژی، موانع در اجرای شیوه­ های زنجیره تأمین برای هر ترکیبی از استراتژی و عملکرد کلی زنجیره تأمین ارائه می­ شود. جامعه هدف برای جمع­ آوری داده صنایع تولیدی از بخش­های مختلف شامل: خودرو، لوازم الکترونیکی، ساخت ماشین­ آلات، صنایع فرآیند و فرآوری مواد غذایی می­ باشد. مطالعه مقطعی با استفاده از تحقیقات پژوهشی که بر روی موردهایی که از میان 200 شرکت برتر ایران انتخاب شده­ اند، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.

[1] Aggarwal, R., “Economic development, business strategy, and corporate restructuring in India”, Journal of Indian Business Research, Vol. 1 No. 1, pp. 14-25, 2009.

[2] Ballou, R.H., “Business Logistics/Supply Chain Management”, Pearson Prentice-Hall, New Delhi, 2004.

[3] Chase, R.B., Jacobs, F.R. and Aquilano, N.J., “Operations Management for Competitive Advantage”, 8th ed., Tata-McGraw-Hill, New Delhi, 2003.

[4] Chi, T., Peter, P.D., Vidyaranya, K. and Gargeya, B., “Alignment between business environment characteristics, competitive priorities, supply chain structures, and firm business performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 58 No. 7, pp. 645-69, 2009.

[5] Chopra, S., Meindl, P. and Kalra, D.V., “Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations”, Prentice-Hall, New Delhi, 2007.

[6] Chorn, N.H., “The alignment theory: creating strategic fit”, Management Decision, Vol. 29 No. 1, pp. 20-4, 1991.

[7] Douglas W. Ford, J. Ibrahim E., Strategic Marketing, Oxford University Press Inc, 2006.

[8] Higginson J.K., Alam A., “Supply chain management techniques in medium-to-small manufacturing firms”, International Journal of Logistics Management, Vol. 8 No. 2, pp. 19-32, 1997.

[9] Hofmann, E., “Linking corporate strategy and supply chain management”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 40 No. 4, pp. 256-76, 2010.

[10] McAdam, R. and Brown, L., “Strategic alignment and the supply chain for the steel stockholder sector: an exploratory case study analysis”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 6 No. 2, pp. 83-94, 2001.

[11] Michael Porter., the Competitive Advantage of Nations. New York: Oxford University, 1998.

[12] Narasimhan, R., Swink, M. and Viswanathan, S., “On decisions for integration mplementation: an examination of complementarities between product-process technology integration and supply chain integration”, Decision Sciences, Vol. 41 No. 2, pp. 355-72, 2010.

[13] Porter, Michael E. “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors: With a New Introduction”. 1st Free Press Ed. New York: Free Press, 1998.

[14] Quayle, M., “A study of supply chain management practices in UK industrial SMEs”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 8 No. 1, pp. 79-86, 2003.

[15] Randall, T., Morgan, R.M. and Morton, A.R., “Efficient versus responsive supply chain choice: an empirical examination of influential factors”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 20 No. 3, pp. 430-43, 2003.

[16] Saad, M. and Patel, B., “An investigation of supply chain performance measurement in the Indian automotive sector”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 13 Nos 1/2, pp. 36-53, 2006.

[17] Sahay, B.S. and Mohan, R., “Supply chain management practices in Indian industry”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 33 No. 7, pp. 582-606, 2003.

[18] Sahay, B.S. and Mohan, R., “3PL practices: an Indian perspective”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 36 No. 9, pp. 666-89, 2006.

[19] Sha, D.Y., Chen, P.K. and Chen, Y., “The strategic fit of supply chain integration in the TFT-LCD industry”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 13 No. 5, pp. 339-42, 2008.

[20] Skinner, W., “Manufacturing – missing link in corporate strategy”, Harvard Business Review, Vol. 47 No. 3, pp. 136-45, 1969.