ارائه مدل تلفیقی QFD، FMEA و AHP فازی برای بهبود تصمیم‌گیری در برون‌سپاری لجستیک

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

3 مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله رویکردی تلفیقی از ترکیب تکنیک‌های QFD4، FMEA5، AHP6 و تئوری فازی برای ارزیابی و انتخاب بهینه تأمین­ کنندگان لجستیک طرف سوم ارائه شده است در این رویکرد معیارهای ارزیابی با استفاده از خانه‌های کیفیت در تناسب با الزامات ذی­ نفعان شرکت برون­ سپار معرفی می‌شوند با استفاده از روش AHP فازی میزان اهمیت هر یک از ذی­نفعان در فرآیند تصمیم‌ گیری، ارتباطات وزنی در خانه‌های کیفیت و میزان اهمیت هر یک از معیارهای ارزیابی در رویکرد پیشنهادی محاسبه شده و در نهایت از روش FMEA‌‌ برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های محتمل که عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی در مقایسه با سایر رویکردهای توسعه داده شده، علاوه بر این که صدای ذی­­ نفعان شرکت برون­ سپار را در فرآیند تصمیم‌ گیری درنظر می­ گیرد در ضمن دارای این مزیت نیز می­ باشد که ریسک‌های موجود را تجزیه و تحلیل کرده تا فرآیند برون­ سپاری لجستیک به بهترین نحو ممکن انجام شود. رویکرد پیشنهادی برای اثبات کارآیی، شرکت تولید کننده مواد غذایی به­ صورت مطالعه موردی به­ کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Model QFD, FMEA and Fuzzy AHP Approach to Improve Logistics Outsourcing Decision

چکیده [English]

In this paper, for evaluating and optimal selecting of third-party logistics providers, an integrated approach is proposed that combined QFD, FMEA and Fuzzy AHP techniques. In this approach, proportional to outsourcing company stakeholders’ requirements, evaluation factors are introduced by using of quality houses. The importance level of each stakeholders in decision-making process, weighted relationships of each evaluation factors in proposed approach, are calculated by using of Fuzzy AHP and finally the FMEA approach is used for analyzing likely risks that affect the performance of supply chain. Proposed approach in comparison to other developed approaches, not only consider the voice of outsourcing company’sstakeholdersin decision-making process, but also analyze the risks for perform the logistic outsourcing process in the best manner. In order to prove efficiency, proposed approach is used for a foodstuffs manufacturer company in a case study research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics outsourcing
  • selection
  • QFD
  • AHP
  • Fuzzy
  • FMEA

[1]    Razzaque, M.A. and C.C. Sheng, "Outsourcing of logistics functions: a literature survey". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 28(2): p. 89-107, 1998.

[2]    Liu, H.T. and W.K. Wang, "An integrated fuzzy approach for providerevaluation and selection in third-party logistics". Expert Systems with Applications. 36(3): p. 4387-4398, 2009.

[3]    Ho, W., P.K. Dey, and M. Lockström, "Strategic sourcing: a combined QFD and AHP approach in manufacturing". Supply Chain Management: An International Journal. 16(6): p. 446-461, 2011.

[4]    Ho, W., X. Xu, and P.K. Dey, "Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review". European Journal of Operational Research. 202(1): p. 16-24, 2010.

[5]    Meade, L. and J. Sarkis, "A conceptual model for selecting and evaluating third-party reverse logistics providers". Supply Chain Management: An International Journal. 7(5): p. 283-295, 2002.

[6]    Bottani, E. and A. Rizzi, "A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services". Supply Chain Management: An International Journal. 11(4): p. 294-308, 2006.

[7]    Işıklar, G., E. Alptekin, and G. Büyüközkan, "Application of a hybrid intelligent decision support model in logistics outsourcing". Computers & operations research. 34(12): p. 3701-3714, 2007.

[8]    Efendigil, T., S. Önüt, and E. Kongar, "A holistic approach for selecting a third-party reverse logistics provider in the presence of vagueness". Computers & industrial engineering. 54(2): p. 269-287, 2008.

[9]    Zhou, G., et al., "Evaluating the comparative efficiency of Chinese third-party logistics providers using data envelopment analysis". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 38(4): p. 262-279, 2008.

[10]  Kwong, C. and H. Bai, "A fuzzy AHP approach to the determination of importance weights of customer requirements in quality function deployment". Journal of intelligent manufacturing. 13(5): p. 367-377, 2002.

[11]  Pillay, A. and J. Wang, "Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning". Reliability Engineering & System Safety. 79(1): p. 69-85, 2003.