مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند کالایی با در نظرگیری محدودیت های حداکثر ظرفـیت وسیله نقلیه و مدت زمان دردسترس بودن وسیله نقلیه

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه مهندسی صنایع دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از مهم­ترین مسائل پیش روی شرکت­ های توزیع طراحی و تحلیل شبکه توزیع است. در سال­ های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه­ های توزیع یعنی مکان‌یابی مراکز توزیع یا تسهیلات و مسیریابی وسائل حمل و نقل یا توزیع­ کننده­ ها با یکدیگر در نظر گرفته شده و  مسئله مکان‌یابی- مسیریابی را به­ وجود آورده­ اند. با توجه به اینکه مسئله مکان‌یابی- مسیریابی از تلفیق دو مسئله NP-hard به­ دست آمده اسـت خود آن نیز مسئله­ ای NP-hard می­ باشد. در این تحقیق به­م نظور واقعی­ ترکردن مسئله، محدودیت­ های بیشتری در نظر گرفته شده است، به این­صورت که چند نوع کالا در شبکه توزیع وجود داشته و وسیله نقلیه ظرفیت­ دار بوده و محدودیت زمانی دارد. مدل ریاضی مربوطه ارائه­ شده و سپس به­ دلیل بزرگی مسئله، فقط نمونه­ های کوچکی تولید و سپس توسط نرم­ افزارLINGO 8.0  آن مسئله حل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-commodity Location-routing Problem with Vehicle Accessible Time and Maximum Capacity Constraints

چکیده [English]

Distribution and transportation system design is one of the most important problems faced by distribution companies. In recent years, two major problems in distribution and transportation networks design i.e. distribution centers location and vehicle routing are considered simultaneously, so location-routing problem (LRP) has been created. Since LRP is composed of two NP-hard problems, it is NP-hard too. In this research, in order to actualize problem, more constraints have been considered, therefore there are multiple commodities in distribution network and vehicles are capacitated and time-constrained. The respected mathematical model is proposed and then due to problem’s magnitude, only small instances are generated and solved by LINGO 8.0.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution and Transportation Network
  • Capacitated Location-routing Problem
  • Multi-commodity Model
  • Exact solution

[1] Salhi, S. and Graham, K. R., "The effect of ignoring routes when locating depots", EuropeanJournal of Operational Research, Vol. 39, pp. 150-156, 1989.

[2] Nagy, G. and Salhi, S.,"Location-routing: Issues, models and methods", European journal of operational research, Vol. 177, pp. 649–672. 2007.

]3[ بدیع الزمان، م.م.، سلماسی، ن، "ارائه یک روش حل تقریبی برای مدل شبکه توزیع- مسئله مکان‌یابی-مسیریابی". ششمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع، 1387.

[4] Maranzana, F.E., "On the location of supply points to minimize transport costs", Operational Research Quarterly, Vol. 15, pp. 261-270, 1964.

[5] Balakrishnan, A., Ward, J.E., and Wong, R .T, "Integrated facility location and vehicle routing models: Recent work and future prospects", American Journal of Mathematical and Management Sciences, Vol. 7, pp. 35-61, 1987.

[6] Laporte, G., "Location-routing problems", In B.L. Golden & A.A. Assad (Eds), Vehicle routing: Methods and studies, Amsterdam: North-Holland, 1988.

[7] Laporte, G.,"A survey of algorithms for location-routing  problems", Investigaci´on Operativa, Vol. 1, pp. 93-123, 1989.

[8] Min, H., Jayaraman, V., and Srivastava, R., "Combined Location-Routing Problems: A Research Directions Synthesis and Future", European Journal of Operational Research, Vol. 108, pp. 1-15. 1998.

[9] Claudio S., "Location-Routing models and methods for Freight Distribution and Infomobility in City Logistics", PhDThesis, Department of information sciences, University of Napoli “Federico II”, 2009.

[10] Chan, Y., Carter, W. B., and Burnes, M. D., "A multiple-depot, multiple-vehicle, location-routing problem with stochastically processed demands", Computers & operations research, Vol. 28, pp. 803–826, 2001.

[11] Lin, C.K.Y., Chow, C.K., and Chen, A., "A location-routing-loading problem for bill delivery services", Computers & industrial engineering, Vol. 43, pp. 5-25, 2002.

[12] Wasner, M., Zäpfel, G., "An Integrated Multi-DepotHub-Location Vehicle Routing Model for Network Planning of Parcel Service", International Journal ofProduction Economics, Vol. 90, pp. 403-419, 2004.

[13] Lin, C.K.Y. and Kwok, R.C.W., "Multi-objective metaheuristics for a location-routing problem with multiple use of vehicles on real data and simulated data". European journal of operational research, Vol. 175, pp. 1833–1849, 2006.

[14] Lashine, S.H., Fattouh, M. and Issa, A., "Location/Allocationand Routing Decisions in Supply Chain Network Design", Journal of Modelling in Management, Vol. 1, No. 6,pp. 173-183, 2006.

[15] Alumur, S. and Kara, B. Y., "A new model for the hazardous waste location-routing problem". Computers & operations research, Vol. 34, pp. 1406–1423, 2007.

]16[ ذگردی، س. ح.، نیک­بخش، ا.، "حل ابتکاری و کران پایین برای مسئله مکان­یابی- مسیریابی دو رده­ای". نشریه بین­ المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد 20، شماره 1، صفحات 14-1، بهار 1388.