مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج‌ فارس بوشهر

چکیده

بسیاری از شرکت‌های فعال در زنجیره‌های تأمین به­ علت فشارهای رقابتی خارجی، کاهش هزینه‌های داخلی و بهبود بهره‌ وری مجبور به انجام تغییرات ریشه‌ای و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار کرده است. در فرآیند گردش و تولید بازمهندسی زنجیره تأمین به شکل‌دهی مجدد روابط بین تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، کارگزاران و خرده‌فروشان اطلاق می‌شود. این روش یکی از راه‌های ایده‌آل برای مدیریت بهینه زنجیره تأمین، حل چالش‌ها و مشکلات پیش روی زنجیره‌های تأمین است. تاکنون پژوهش‌های زیادی پیرامون کاربرد مهندسی مجدد در مدیریت زنجیره تأمین انجام شده است، لذا این مقاله در نظر دارد ضمن بررسی مفهوم مهندسی مجدد فرآیندهای زنجیره تأمین و چرایی انجام آن را به مهم‌ترین متدولوژی‌ها و مدل‌های ارائه شده برای بازمهندسی زنجیره تأمین در سال‌های اخیر مرور نماید. بی‌تردید مطالعه این مقاله می‌تواند کمک شایانی در جهت مدیریت بهینه زنجیره تأمین و راهنمای جامعی برای پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندها در زنجیره‌های تأمین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Business Process Reengineering: A Review on Important Methods and Recent Models

چکیده [English]

Growing external competition, decreasing internal expenses and improving productivity, have forced many companies which are involved in supply chain to initiate radical changes and focusing on BPR. Nowadays BPR is one of the favorite ways to optimum management of supply chain management< dealing with challenges and problems.  This article not only investigates the concept of BPR but also reviews the most important methods and recent models. Obviously it helps to understanding BPR concept and provides guidance to implementation of BPR in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Reengineering
  • Supply Chain Management
  • Information Technology
[1] Groznik Ales., Maslaric, Marinko. “A process approach to distribution channel re-engineering”. s.l. : Emerald, Journal of Enterprise InformationManagement, Vol. 25, pp. 123-135. 17410391211204383, 2012.

[2] همر، مایکل، چمپی، جیمز، "مهندسی مجدد شرکت­ ها: مانی فست انقلاب کسب و کار"، ص. الف،1993.

[3] Hammer M., Champy J., “Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution”. New York : 2nd Edition Harper Collins, 2001.

[4] Yu-jun, Miao.,How Does the Enterprise Implement Business Process Reengineering Management”. s.l. : IEEE, International Conference on E-Business and E-Government. pp. 4100-4102, 2010.

[5] Ranganathan, C., S.Dhaliwal, Jasbir., “A Survey of business process reengineering practices in Singapore”. Information & Management, pp. 125-134, 2001.

[9]S. Chan, Peng.,  Peel, David., “Causes and impact of reengineering. Business Process Management Journal, pp. 44-55, 1998.

[7] Tennant, Charles.,  Wu, Yi-Chieh., “The application of business process reengineering in the UK”. The TQM Magazine , pp. 537-545, 2005.

[8] کرمانشاه، علی، سپهری، مهران، "استراتژی مهندسی مجدد در تحول سازمانی"، تهران: سیویلیکا، سومین کنفرانس بین­ المللی مدیریت، 1384.

[9] Gunasekaran A., Nath B., “The role of information technology in business process reengineerin”g. s.l. : ELSEVIER, Int. J. Production Economics, Vol. 50, pp. 91-104. SO925-5273 (97)00035-2, 1997.

[10] Akhavan Peyman., Jafari Mostafa., Ali-Ahmadi Ali R.,Exploring the interdependency between reengineering and information technology by developing a conceptual model, Business Process Management Journal, pp. 517-534, 2006.

[11] Davenport, T. H.,Process Innovation”. Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 1993.

[12] MacDonald, J., Dale, B. G., “Business Process Re-engineering”. Managing Quality. s.l. : Blackwell Publishers, p. Chapter 22, 1999.

[13] Dixon, J. R., et al.,Business Process Re-engineering: Improving in New Strategic Directions, California Management Review, pp. 93-108, 1994.

[14] Shani, A.B., Mitki, Yoram.,  “Reengineering, Total Quality Management and SocioTechnical Systems Approaches to Organizational Change: Towards an Eclectic Approach?, Journal of Quality Management, pp. 131-145, 1996.

[15] Mohanty R.P., Deshmukh S.G., “Reengineering of a supply chain management system: a case study, PRODUCTION PLANNING & CONTROL, pp. 90-104, 2000.

[16] Kong, Zaojie, Meng, Yingxin, Dong, Ruiguo.,Study for Method of BPR Based on Supply Chain”. Qingdao, China : IEEE, International Conference on Automation and Logistics. pp. 2136-2140. 978-1-4244-2503-7, 2008.

[17] Changchien S,Wesley, Shen, Hsiaso-Yun.,Supply chain reengineering using a core process analysis matrix and object-oriented simulation”. s.l. : ELSEVIER, Information & Management, Vol. 39, pp. 345-358, 2002.

[18] Sweeney, Edward. “Re-engineering the Supply Chain: Making SCM Work for you”. Perspectives on Supply Chain Management and Logistics. Dublin : Blackhall, pp. 295-300, 2007.

[19] شادمهری، سعید، "ارائه اصول پیشنهادی برای
ناب
سازی مدیریت زنجیره تأمین". ماهنامه اندیشه گستر سایپا، ص. 53-59، دی 1388.

[20] Paik, Seung-Kuk, Bagchi, Prabir K., “Process reengineering in port operations: A case study”. s.l. : ProQuest, International Journal of Logistics Management, pp. 59-72, 2000.

[21] Stadtler, Hartmut, Kilger, Christoph., “Supply Chain Management and Advanced Planning”. Berlin : Springer, 3-540-22065-8, 2005.

[22] L.Zhang, Linda, J.Jiao, Roger, Ma, Qinhai., “Accountability-based order fulfillment process reengineering towards supply chain management”. Journal of Manufacturing Technology Management, pp. 287-305, 2010.

[23] Rodriguez-Dıaz, Manuel, Espino-Rodriguez, Tomas F., “Redesigning the supply chain: reengineering, outsourcing, and relational capabilities”. s.l. : Emerald, Business Process Management Journal, Vol. 12, pp. 483-502. 14637150610678087, 2006.

[24] "مفاهیم لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین"، ماهنامه بندر و دریا، ص. 64-65، خرداد 1391.

[25] Piramuthu, S.,Knowledge-based framework for automated dynamic supply chain configuration”. European Journal of Operational Research, Vol. 165, pp. 219-30, 2005.

[26] Tan, K.C., “A framework of supply chain management literature”. European Journal of Purchasing & Supply Management, pp. 39-48, 2001.

[27] TRIENEKENS, J.H., HVOLBY, H.-H., “Models for supply chain reengineering”. PRODUCTION PLANNING & CONTROL, pp. 254-264, 2001.

[28] Bao, Liwei., “A Case Study on the Supply-chain Reengineering Based on Information Integration of Logistics”. s.l. : IEEE, Second International Symposium on Electronic Commerce and Security. pp. 88-92. 978-0-7695-3643-9, 2009.

[29] Ethan Lin, Y. C., “IMPLEMENTATION OF SUPPLY CHAIN LOGISTICS PROCESS REENGINEERING AND E-BUSINESS SOLUTION FOR A CHAIN STORE BUSINESS”. s.l. : Springerlink, International Journal of Electronic Business Management, Vol. 4, pp. 357-367, 2006.

[30] Yu Hua, Zhang, ke, Wu, Jian, Zhang. “RFID Integration Re-engineering of Supply Chain”. s.l. : IEEE, Third International Symposium on Information Science and Engineering Third International Symposium on Information Science and Engineering Third International Symposium on Information Science and Engineering. 978-0-7695-4360-4, 2010.

[31] Zhiyong, ZHANG, Qizhen, ZHENG, Lei, YANG.,Supply Chain Reengineering for Industrial Transfer”. s.l. : IEEE, 978-1-4244- 7618-3, 2010.

[32] Hammer, Michael.“Reengineering the Supply Chain”. Supply Chain Management Review, p. S5, 2004.

[33] Jianyuan, Yan, Yuefang, hang., “Supply Chain Business Process Reengineering Directed by the Project”. Jinan, China : IEEE, International Conference on Automation and Logistics. pp. 2222-2226, 2007.

[34] L.Dadmun, Thomas., “Reengineering the Supply Chain to Meet the Changing Demand: Adtran's Experience”. The Journal Of Business Forecasting, pp. 12-17, 2007.

[35] Bevilacqua M., Ciarapica F.E., Giacchetta, G., “Business process reengineering of a supply chain and a traceability system: A case study”. s.l. : Elsevier, Journal of Food Engineering, Vol. 93, pp. 13–22. 0260-8774, 2009.

[36] Bao, Liwei, Wang, Jinping., “Study on the Management and Reengineering of Supply Chain ofVegetable Circulation”. s.l. : IEEE, Service Operations and Logistics, and Informatics. pp. 2129-2134. 978-1-4244-2013-1, 2008.

[37] Li, Jian., Lu, Changsong., “Research on Applying The Internet of Things for Logistics Business Process Reengineering”. GanZhou, China  : IEEE, E -Business and E -Government (ICEE). pp. 1 - 4. 978-1-4244-8694-6, 2011.

[38] Shanghai., “Supply Chain Re-engineering through Enterprise-Level Simulation”. IEEE, Semiconductor Manufacturing. pp. 1 - 4. 1-4244-1142-4/07, 2007.

[39] Chen, An Pin., Liao, August., “Reengineering Supply Chain Management Architecture - For The Collaboration Of Marketing Dynamics and Manufacturing Strategy”. Hsinchu, Taiwan  : IEEE, Semiconductor Manufacturing. pp. 81 - 83. 0-7803-7894-6/03, 2003.

[40] Sehgal, Sanjay, Sahay B.S., Goyal S.K., Reengineering the supply chain in a paint company”. 8, s.l. : Emerald, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 55, pp. 655-670. 17410400610710198, 2006.

[41] Yan Jianyuan., Wang Na. “A Means of Business Processing Reengineering for the Supply Chain of Service Systems”. Tianjin, China : IEEE, Services Systems and Services Management. Vol. 1, pp. 269 - 273 . 0-7803-8971-9, 2005.

[42] حمیدی­زاده، محمدرضا، منجزی، محمد نصیر، "تبیین الگوی مهندسی مجدد برنامهریزی احتیاجات کالا و مواد برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب"، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، ص. 115-130، 1387.

[43] اعرابی، سیدمحمد، دهقان، نبی‌اله، آق اولی، فرید، "مهندسی مجدد فرآیندهای واردات گمرک ایران"، نشریه بررسی‌های بازرگانی، ص. 63-73، 1390.

[44]قلی‌پور، محمد، غضنفری، مهدی، اخوان، حمید، "مهندسی مجدد فرآیند در شرکتهای تولیدی صنعتی به­ عنوان پیش­نیازی اساسی برای ERP: تجربیات شرکت صنعتی پارس خزر"، تهران : سیویلیکا/ CIVILICA,. نخستین کنفرانس بین­المللی مدیریت زنجیره تأمین و سیستم‌های اطلاعات، 1386.