طراحی مدل زنجیره تأمین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند

نویسندگان

1 شرکت برق منطقه ای فارس

2 دانشگاه اصفهان

3 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده

وجود تلفات بسیار در زنجیره تأمین برق کنونی ایران باعث هدررفت بخش مهمی ‌از سرمایه­ های ملی و اثرات سوء زیست محیطی می‌گردد. توسعه به­ کارگیری انرژی­ های سبز به­ عنوان منابع جدید انرژی و تجدید ساختار شبکه­ های برق می‌‌تواند زمینه مناسبی را جهت کاهش عمده تلفات و بهینه­ سازی زنجیره تأمین برق فراهم آورد. این مقاله بر شبکه هوشمند مابین خانه­ هایی که  با سیستم برق خورشیدی متمرکز است و توانایی این سیستم را از حیث کاهش عمده تلفات با سیستم فعلی انتقال برق از منظر تحقیق در عملیات در قالب مدل­های ریاضی مورد مقایسه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Electric Supply Chain with Smart Grid Management Method

چکیده [English]

There is lots of loss in current Iranian electric supply chain that causes wasting of national investment and bad effect on environment. Green energy development as a new source of energy and reconstruction of electric network can provide a suitable field for reduction of loss and improvement of electric supply chain. This article focuses on a smart grid between houses with solar  power system and compare this system with current transmission system from operation research point of view, in the form of mathematical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric Supply Chain
  • Smart Grid
  • Mathematical Model
  • Green Energy
  • Loss Reduction

[1] www.sabainfo.ir

[2] Lund, H., "Renewable energy strategies for sustainable development" , International Journal of Energy, Vol. 32, No. 6, pp. 912-919, 2007.

]3[. معینی، س.، جوادی، ش.، کوکبی، م.، "برآورد تابش کلی خورشیدی در ایران با استفاده از یک مدل بهینه" ، نشریه انرژی ایران،دوره 13، شماره 2، صفحات 12-3، سال 1389.

]4[. وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، "ترازنامه انرژی سال 1389" ، زمستان1390.

[5] Potter,C.W., Westrick, K., "Building a smarter smart grid through better renewable energy" , Proceeding of IEEE International Conference on Power Systems,pp.1-5,2009.

[6] Murata, K., Katayama, H., "Design of Effective Electric Power Supply Chain for Smart Grid Management", Proceeding of International Conference on SCM, March 8-10, 2012, Tokyo, Japan.

[7]. LINDO System, (ed.), A User Manual for Lingo Ver.7.0, LINDO System Inc. Chicago, 2001.

]8[ بیرژندی، م.، سرجویی، ع.، شمس سولاری ا.، "امکان­ سنجی و توجیه اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتاییک در شهر اصفهان"، هفدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع نیروی برق، 12 و 13 اردیبهشت1391.

]9[.شرکت توانیر، "آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه توزیع نیروی برق در سال 1389"، شهریور1390.