مکان یابی انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت و بدون محدودیت تعداد

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

در دهه­ های اخیر، مسئله انبارهای متقاطع منجر به پیدایش رویکرد نوینی برای طراحی انبارها و مراکز توزیع در مسائل حمل و نقل شده است. ایده اصلی انبار متقاطع انتقال مستقیم محموله‌های وارده به انبار توسط وسایل نقلیه خروجی بدون ذخیره کردن آن‌هاست. اولین تصمیم برای به­ کارگیری یک انبار متقاطع، تعیین مکان برای احداث‌ انبار مورد نظر می‌باشد. به­ همین منظور در این مقاله به مسئله طراحی انبارهای متقاطع در شبکه‌ زنجیره تأمین چند محصولی، دو سطحی که در سطح اول تک منبعی و در سطح دوم چند منبعی است، پرداخته می­ شود. به­ منظور افزایش کارایی مسئله، برای هر کدام از انبارها و انبارهای متقاطع چند سطح ظرفیت در نظر گرفته شده است. در نهایت به­ منظور اعتبارسنجی مدل و تعیین عملکرد آن 8 مسئله متفاوت با استفاده از نرم­افزار GAMS حل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cross-Docking Location Problem Considering Multiple Capacity Levels Without Cross-Dock Number Limitation

چکیده [English]

In recent decades, cross-docking problem has led to a new approach to design warehouses and distribution centers in transportation problems. The main idea of the cross-docking problem is transportation of incoming shipments directly by outbound trucks without saving them. Cross dock locating is the first decision for using them. Therefore, this paper addresses an evaluation of cross dock designing problem in two levels, first level is single-source and second is multi-source. To increase the problem efficiency, multiple capacity levels are considered for each cross dock and each warehouse. Finally, eight different instances are solved by using GAMS software to evaluate the model's performance and validate it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross-Dock
  • Location
  • Supply Chain Network Design
  • Multiple Capacity Levels
[1]Van Belle, J., Valckenaers, P., Cattrysse, D., "Cross-docking: State of the art", Omega, Vol. 40, pp. 827-846, 2012.

[2] Yu,W, Egbelu PJ., "Scheduling of inbound and outbound trucks in cross docking systems with temporary storage", European Journal of Operational Research, Vol. 184, No. 1, pp. 377–96,  2008.

[3]Cheung, K.L., Lee, H.L., "The inventory benefit of shipment coordination and stock rebalancing in a supply chain", Management science, Vol. 48, pp. 300-306, 2002.

[4] Gurbuz, M.C., monizade, K., Zhou, Y.p., "Coordinated replenishment strategies in inventory, distribution systems", Management science, Vol. 53, pp. 293-307, 2007.

[5] Lee ,YH.,  Jung, JW., Lee KM., "Vehicle routing scheduling for cross-docking in the supply chain", Computers & Industrial Engineering, Vol. 51, No. 2: pp. 247–56, 2006.

[6] Stalk, G.Evans, P.Shulman, L.E.,  "Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy", Harvard Business Review, pp.57-69, 1992.

[7]Jayaraman, V., Ross, A., "A simulated annealing methodology to distribution". European Journal of Operational Research, Vol. 144, pp. 629–645, 2003.

[8] Sung, C. S., Song, S. H., "Integrated service network design for a cross-docking supply chain network" , Journal of the Operational Research Society, Vol. 54, pp. 1283-1295,  2003.

[9]Sung, C. S., Yang, W., "An exact algorithm for a cross-docking supply chain network design problem", Journal of the Operational Research Society, Vol. 59, pp. 119-136, 2006.

[10] Ross, A., Jayaraman, V., "An evaluation of new heuristics for the location of cross-docks distribution centers in supply chain network design", Computers & Industrial Engineering, Vol. 55, pp. 64-79,  2008.

[11] Vahdani, B., Zandieh, M., "Scheduling trucks in cross-docking systems: robust meta-heuristics" , Computers & Industrial Engineering, Vol. 58, No. 1, pp. 12–24, 2010.

[12]Du, F., & Evans, G.,  "A bi-objective reverse logistics network analysis for post-sale service", Computers & Operations Research , pp. 2617-2634, 2008.

 [13] Kinnear, E., "Is there any magic in cross-docking? ", Supply Chain Management: An International Journal, pp.49–52, 1997.