طراحی یک مدل ریاضی دو هدفه زنجیره تأمین پویا در شرایط چند تولیدکننده و چند توزیع کننده

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

2 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در بسیاری از بنگاه­ های اقتصادی تأمین محصولات با کیفیت با کمترین هزینه از اهداف اصلی آنها به­ شمار می­ رود. تحقق این دو هدف هم­زمان و با یکدیگر در بسیاری موارد امکان­ پذیر نیست. در این مقاله یک مدل ریاضی دو هدفه با رویکردی یکپارچه جهت تعیین جریان محصولات در طول زنجیره تأمین پویا در سطوح تولید، توزیع و بازار ارائه شده است. هدف مدل پیشنهادی کمینه­ سازی هزینه­ های خرید، حمل و نقل و نگهداری محصولات از یک طرف و بیشینه­ سازی خرید محصولات با کیفیت بالاتر از طرف دیگر می‌باشد. در نهایت، جهت ارزیابی مدل پیشنهادی، با به­ کارگیری روش محدودیت اپسیلن4 به­عنوان یک نگرش بهینه­ سازی برای حل مسائل چند هدفه، یک مثال جامع برگرفته از مطالعه موردی یک سازمان نظامی حل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Bi-Objective Mathematical Model of Dynamic Supply Chain Considering Multi-Producer and Multi-Distributer

چکیده [English]

In many financial firms, providing high-quality products at the lowest cost is one of their main objectives. Obtaining these two objectives simultaneously with each other in many cases are not possible. In this paper, an integrated bi-objective mathematical model to determine flow of products throughout dynamic supply chain in levels of production, distribution and market is presented. The goal of proposed model is to minimize purchasing, transformation and holding costs of products and to maximize purchasing high quality products. Finally, to evaluate the proposed model using ε-constraint method as an optimization approach for multi-objective problems, an example for an army organization is solved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Supply Chain
  • production
  • Distribution
  • ε-Constraint Method

]1[ نخعی کمال آبادی، ع.، قسیمی، ص.، قدسی، ر.،"توسعه و بهبود مدل­های کنترل موجودی کالاهای فاسد شدنی در زنجیره تأمین سه سطحی با شرط  لجستیک به­ هنگام"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، جلد1، شماره 1، صفحات18-9، سال 1388.

[2] Chopra, S., P. Meindel, "Supply chain management - strategy, planning & operation". 3rd ed. 1 vols: Pearson Prentice Hall, 2007.

]3[ نخعی کمال­ آبادی، ع.، جوادیان ،ن.، گوران ،م.، نورزاده ، ب.، "ارائه یک مدل ریاضی برای یکپارچه­ سازی زمان­ بندی و حمل و نقل در زنجیره تأمین چند کارخانه­ ای"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، جلد13، شماره 1، صفحات 24-3، سال 1386.

]4[ موسوی طباطبائی، س.ر، ماکوئی، ا، "متدولوژی برای تخصیص مقادیر ذخیره احتیاطی در یک زنجیره تأمین با استفاده از الگوریتم شبیه­ سازی تبرید"، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، جلد43، شماره 1، 109-95، سال 1388.

]5[ نورنگ، ا.، مالک، م.، "توسعه یک مدل دو هدفه فازی جهت تنظیم ذخیره اطمینان در واحدهای ذخیره موجودی زنجیره تأمین"، نشریه بین­ المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد23، شماره 2، صفحات 225-212، سال 1391.

[6] Chauhan, S.S., Eremeev, A.V., Romanova, A.A., Servakh, V.V., Woeginger, G.J., "Approximation of the supply scheduling problem", Operations Research Letters, Vol.33, No.3, 249-254, 2005.

]7[ ستاک، م.، شریفی، س.، "یک مدل ریاضی یکپارچه برای انتخاب تأمین­ کنندگان دولایه از زنجیره تأمین"، نشریه بین­ المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد 22، شماره 1،98-92، سال 1390.

 [8] Karbasian, M., Bashiri, M., Safaei, M., “Complex Integrated Supply Chain Planning with Multiple Modes Supply, Production and Distribution by ELECTRE Method", International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol.22, No.3, pp. 187-198, 2011.

[9] Babazadeh, R., Tavakkoli-Moghaddam, R., Razmi, J., "A Complex Design of the Integrated Forward-Reverse Logistics Network under Uncertainty", International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol.23, No.2, pp.113-123, 2009.