ارزیابی ریسک تقاضا، حمل و نقل کالاهای خطرناک و هزینه راه اندازی در زنجیره تأمین

نویسندگان

1 مهندسی صنایع دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

وجود ریسک و عدم قطعیت در زنجیره­ تأمین از جمله مهم‌ترین عوامل کاهش سطح خدمت به مشتری و عملکرد زنجیره تأمین می­ باشد. با توجه به اهمیت مسئله مدیریت ریسک و رشد روزافزون آن در دهه­ های اخیر، هدف این مقاله توسعه مدل شبکه توزیع در یک زنجیره تأمین با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت، تحت شرایط ریسک برای نخستین بار می­ باشد. عوامل تحت ریسک ارائه شده در این مقاله عبارتند از ریسک هزینه راه ­اندازی انبار و کارخانه، ریسک محیطی ناشی از حمل و ­نقل کالاهای خطرناک و ریسک تقاضای تصادفی می­ باشند. در پایان مدل اصلاح شده تحت شرایط ریسک ارائه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Assessment of Demand, Dangerous Good Transportation and Installing Cost in Supply Chain

چکیده [English]

Existence of uncertainty and risk is one of the most important causes of decreasing service quality to customers and supply chain performance. Based on the importance of risk management problem and its growing rate in recent decades, this paper tries to develop a distribution network problem in a supply chain considering multiple capacity levels in condition of risk existence for the first time. Factory and warehouse installing cost, environmental risk of dangerous good transportation and uncertainty demand are three parameters under risk condition studied in this paper. Finally, modified model under risk condition is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk assessment
  • Supply Chain
  • Installing Cost
  • Dangerous Good Transportation
  • Random Demand
[1] Manuj, I., and Mentzer, J., “Global supply chain risk management strategies”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 38, No. 3, pp. 192-223, 2008.

[2] Giannakis, M., and Louis, M., “A multi-agent based framework for supply chain risk management”, Journal of Purchasing & Supply Management, No. 17, pp. 23-31, 2011.

[3] Brun, A., Caridi, M., FahmySalama, K., and Ravelli, I., “Value and risk assessment of supplychain management improvement projects”, International journal of Production Economics, No. 99, pp. 186–201, 2006.

[4] Tah, J. H.M., and Car, V., “Towards a Framework for Project Risk Knowledge Management in the Construction Supply Chain”, Advances in Engineering Software, No. 32, pp. 835-846, 2001.

[5] Amiri, A., “Designing a distribution network in a supply chain system”, European Journal of Operational Research, No. 171, pp. 567–576, 2006.

[6] Abbasov, A. M., Aliev, I. M., and Kerimova, L. H., “Optimal Location of Internet Data Centers Taking into Account the Risks”. Automatic Control and Computer Sciences, Vol. 43, No. 6, pp. 309–316, 2009.

[7] Bellman, P., Zade, L., “Decisions’s Taking in the Fuzzy Conditions”. Moscow, “Mir”, 1976.

[8] Ruifang. M., “Environmental Risk Assessment Model on Dangerous Goods During Transportation”, Logistics for Sustained Economic Development—Infrastructure, Information, Integration Proceedings of the 2010 International Conference of Logistics Engineering and Management, 2010.

[9] Wagner, M. R., Bhadury, J. and Penga, S., “Risk management in uncapacitated facility location models with random demands” Computers & Operations Research, No. 36, pp. 1002 – 1011, 2009