کنترل موجودی و قیمت گذاری توأم کالاهای فسادپذیر در زنجیره تأمین دوسطحی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امیرکبیر

چکیده

در این مقاله یک مدل موجودی و قیمت­ گذاری توأم برای یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولید کننده و یک خرده­ فروش ارائه می­ شود. نرخ تقاضا قطعی و به­ صورت تابعی خطی از قیمت فروش و نمایی بر حسب زمان فرض شده است. در مدل، ابتدا تولید کننده مضرب صحیحی از مقدار سفارش خرده­ فروش، که n نامیده می­ شود، تولید نموده و پس از اتمام تولید کل انباشته، آنها را در n محموله به خریدار تحویل می­ دهد. مدل در دو حالت یکپارچگی و عدم یکپارچگی اعضای زنجیره تأمین، به­ منظور تعیین سیاست بهینه کنترل موجودی و قیمت­ گذاری جهت حداکثرسازی سود زنجیره بررسی می­ شود. برای تعیین جواب­ های بهینه در هر دو حالت یکپارچگی و عدم یکپارچگی الگوریتم حل ارائه شده است. در نهایت جهت اثبات کارایی مدل و الگوریتم­ های ارائه شده، مثال عددی حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می­ دهد که سود کل زنجیره تأمین در حالت یکپارچگی اعضا افزایش قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Inventory Control & Pricing for Deteriorating Items in a Two-Echelon Supply Chain

چکیده [English]

In this paper a joint Inventory and pricing model is developed for a deteriorating item in a two echelon supply chain with one manufacturer and one retailer. It is assumed that the rate of demand is a deterministic linear function of selling price and exponential function of time. The manufacturer produces an integer multiple of the retailer’s order quantity, called n, and sends the orders in n shipments. The model has been developed in both integrated and non integrated forms in order to find the optimal inventory management and pricing policies which maximizes the supply chain profit. The solution algorithms are also developed for both cases. A numerical example is provided to prove the efficiency of the model and solution algorithms, which shows that the supply chain profit is much higher when the integration of the members is applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two Echelon Supply Chain
  • Inventory Control
  • Pricing
  • Deteriorating Item

[1] Yang PC., “Pricing strategy for deteriorating items using quantity discount when demand is price sensitive”. European Journal of Operational Research. 2004 Jul 1;157(2):389–97.

[2] Li R. “A Review on Deteriorating Inventory Study”. JSSM. 2010;03(01):117–29.

[3] Abad PL. “Optimal pricing and lot-sizing under conditions of perishability, finite production and partial backordering and lost sale”. European Journal of Operational Research. 2003 Feb 1; 144(3):677–85.4.        

[4] Eilon HM, Mallaya RV. “Issuing and pricing policy of semi-perishables”, Proceedings of 4th International conference on operational research. Wiley - Interscience, New York. 1966;

[5] Wee H-M. “Deteriorating inventory model with quantity discount, pricing and partial backordering”. International Journal of Production Economics. 1999 Mar; 59(1-3):511–8.

[6] Chang H-J, Teng J-T, Ouyang L-Y, Dye C-Y., “Retailer’s optimal pricing and lot-sizing policies for deteriorating items with partial backlogging”. European Journal of Operational Research. 2006 Jan 1; 168(1):51–64.

[7] Tsao Y-C, Sheen G-J., “Dynamic pricing, promotion and replenishment policies for a deteriorating item under permissible delay in payments”. Computers & Operations Research. 2008 Nov; 35(11):3562–80.

]8[ نخعی ع, میهمی ر. "قیمت­ گذاری و کنترل موجودی به­ صورت توأم برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن هزینه کمبود به­ صورت پس افت پاره­ای". نشریه بین­ المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. 1389;21(4):168–77.

[9] Maihami R, Nakhai Kamalabadi I., “Joint pricing and inventory control for non-instantaneous deteriorating items with partial backlogging and time and price dependent demand”, International Journal of Production Economics. 2012 Mar; 136(1):116–22.

[10] Maihami R, Abadi INK., “Joint control of inventory and its pricing for non-instantaneously deteriorating items under permissible delay in payments and partial backlogging”. Mathematical and Computer Modeling. 2012 Mar; 55 (5–6):1722–33.

[11] Martin G., “Negotiated price discounting of perishable inventories”. Operations Research Letters". 1991 Dec; 10(9):513–8.

[12] Rau H, Wu M-Y, Wee H-M. “Integrated inventory model for deteriorating items under a multi-echelon supply chain environment”. International Journal of Production Economics. 2003 Nov 11;86(2):155–68.

[13] Wang K-J, Lin YS, Yu JCP. “Optimizing inventory policy for products with time-sensitive deteriorating rates in a multi-echelon supply chain”. International Journal of Production Economics. 2011 Mar;130(1):66–76.

[14] Yang PC, Wee HM. “A collaborative inventory system with permissible delay in payment for deteriorating items”. Mathematical and Computer Modelling. 2006 Jan; 43[3-4]:209–21.

[15] Chen T-H, Chang H-M., “Optimal ordering and pricing policies for deteriorating items in one-vendor multi-retailer supply chain”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2009 Nov 8;49:341–55.

[16] Goyal SK. “a Joint Economiclotsize Model for Purchaser and Vendor”: A Comment. Decision Sciences. 1988 Mar 1; 19[1]:236–41.