مسئله مکان‌ یابی رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه‌بندی مشتریان

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با در نظر گرفتن رقابت در بازار، مکان‌یابی رقابتی تسهیلات به استقرار تسهیلات می‌پردازد و هر یک از تسهیلات برای کسب سهم قابل کسب بازار با تسهیلات موجود به رقابت می‌پردازند. سهم قابل کسب از بازار نسبت عکس با فاصله تسهیل از مشتری داشته و با میزان جذابیت تسهیل نسبت مستقیم دارد. جذابیت هر تسهیل به عوامل مختلفی از جمله کیفیت و قیمت تسهیل بستگی دارد و هر یک از این عوامل دارای وزنی متفاوت برای مشتریان در مکان‌های متفاوت می‌باشد. در مدل ارائه‌شده در این تحقیق این مسئله را مورد توجه قرار داده و مشتریان به خوشه‌های متفاوت تقسیم‌بندی شده‌اند که در هر خوشه قیمت و کیفیت وزن‌های مختلفی دارند. در بررسی این مسئله در سه مرحله مدل ارائه و حل‌شده است. در مرحله اول میزان جذابیت تسهیل تعیین‌شده و در مرحله دوم مکان مناسب برای جایابی مشخص می‌شود. در مرحله سوم نیز میزان کیفیت و قیمت تسهیل جدید در مکان بهینه تعیین می‌گردد. در نهایت برای نشان دادن امکان‌ پذیری روش‌های پیشنهادی مثال عددی ایجاد شده و جواب با میزان درآمد و قیمت و کیفیت تسهیل جدید به‌ دست‌ آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive Facility Location Using Clustering of Customers

چکیده [English]

Competitive facility location focus on locating facilities by considering the fact of competition in businesses, so every facilities try to reach their reachable shares through competition. Reachable shares have an indirect relation with the distance of facilities to the customer and a direct relation with the attractiveness of the facility. Attractiveness of any facility is depend on variety of reasons such as quality and price. All these factors have a special weight for each customer in different places. In this proposed model, mentioned factors are considered and customers are classified in different branches which in every one of these branches price and quality have different weights. The model is solved in three step. In the first step attractiveness of the facility will be clear, in the second step suitable place for location will be specified and finally at the final step the quality and price of new facility in optimized place will be shown. An example is solved at the end to validate the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Facility Location
  • Nash Equilibrium
  • Variable Facility Attractiveness
  • Customer Clustering