مکان یابی تسهیلات انتقال پسماند با ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی، مطالعه موردی:شهرتهران

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

ازمسائل مهم در مدیریت پسماند، کمینه­ سازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیط‌ زیست و اجتماع است. در این راستا، مکان­یابی ایستگاه­ های انتقال و مراکز دفن پسماند از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مطالعه حاضر به‌ منزله پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم­ گیری چند معیاره و با در نظر گرفتن معیار­های زیست‌ محیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت، فرصت، هزینه و ریسک برای مکان­ های پیشنهادی و بهره­گیری ازنتایج آن درمدل­ سازی چندهدفه به ارائه چارچوب نوینی در شناسایی مکان بهینه دفن و ایستگاه­ های انتقال پسماند پرداخت هاست. مدل پیشنهادی، دو هدف کمینه کردن هزینه­ های حمل‌ و نقل و بیشینه کردن امتیاز زیست‌محیطی و اجتماعی مکان­ های پیشنهادی منتخب را پیگیری کرده و با روش وزن­دهی قابل حل است. این فرآیند در شهر تهران برای شناسایی مکان‌های بهینه مرکز دفن و ایستگاه انتقال پسماند جدید، اجرا و با توجه به موقعیت مکان­ های پیشنهادی، منطقه قلعه‌نو جهت مرکز دفن و منطقه مهر­آباد جهت ایستگاه انتقال انتخاب شده‌اند که کارایی جمع­ آوری پسماند را بیشتر و هزینه حمل‌ و نقل و مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی را کمتر نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Waste transfer Station Locating with Environmental and Social Consideration, Case Study: Tehran City

چکیده [English]

Minimizing service cost and adverse effects on environment and society are important in waste management. Due to this, landfill and transfer station location become important. This article as a practical research uses Analytical Hierarchy Process in Multi Criteria Decision Making considering environmental and social criteria in levels of Benefit, Opportunity, Cost and Risk (BOCR) for potential locations and use of results in multi objective modeling gives a novel framework finding locations. The proposed model has two objectives trying to minimize transportation costs and maximize environmental and social scores for potential locations, solved by weighting method. This process applied in Tehran to find landfill and hub optimal location. According to conditions, GhaleNo region for landfill and Mehrabad for hub is selected, increasing waste collection effectiveness, decreasing costs, environmental and social problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste
  • Socio – Environmental Considerations
  • Transfer Station
  • MCDM
  • Multi Objective Model