معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394

نویسنده

دانشگاه تبریز، کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

معـرفی کتـاب لجستیکی چـاپ شـده در مـرکز مطـالعات و پژوهـش های لـجستیکی در سال 1394

کلیدواژه‌ها


  1. منابع ندارد.