ارزیابی و اولویت بندی مستقل تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی و آنالیز ABC در شرکت های قطعه سازی خودرو

نویسندگان

1 دانشگاه فن و دانش ساوه

2 دانشگاه پلی تکنیک خارکف اکراین

3 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

یکی از مهم ­ترین مسائل در مدیریت زنجیره تأمین شرکت­ های مختلف و ازجمله شرکت­ های خودروسازی می ­توان به ارزیابی و انتخاب تأمین ­کنندگان اشاره کرد که در شرکت ­های خودروسازی این ارزیابی وابسته به الزامات سیستم ­های مدیریت کیفیت در قطعه­ سازی خودرو و الزامات خودروسازان است که باید براساس عملکرد و توانایی واقعی تأمین­ کنندگان باشد.­ یکی از روش‌‌های پرکاربرد در این زمینه، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که در آن ارزیابی تأمین‌کنندگان به ­صورت نسبی صورت می‌گیرد. در صورتی­ که در شرکت‌های خودروسازی، اولویت ­بندی تأمین‌کنندگان باید با توجه به وضعیت واقعی آنان انجام گیرد و از ارزیابی نسبی آنان خودداری شود. این بدین معنی است که ارزیابی و اولویت بندی هر تأمین‌کننده با توجه به عملکرد آن، باید به ­صورت مستقل انجام گیرد. در این مقاله یک متدولوژی برای ارزیابی مستقل تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین خودروسازی ارائه می‌شود که در آن از مقایسه ­های زوجی برای تعیین اوزان معیارهای ارزیابی استفاده شده و محاسبه امتیاز تأمین‌کنندگان سازمان به­صورت جداگانه و مستقل انجام می­ شود، سپس به ­وسیله آنالیز ABC بین حجم سفارشات و شبکه تأمین­ کنندگان ارتباط منطقی برقرار می ­شود. در این مقاله فرض بر این است که تأمین­ کنندگان شناسایی شده از لحاظ ظرفیت و توان تولید مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و زیرساخت ­ها و امکانات لازم جهت پاسخ­گویی به نیاز شرکت را دارا می ­باشند. همچنین در این متدولوژی می‌توان مجموعه‌ای از معیارهای کمی و کیفی را با یکدیگر در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


  1. Ghodsypour S.H., O’Brien C., “A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming”. Int. J. Production Economics, Vol. 56-57, pp. 199-212, 1998.##[2] حسینیان، سیدسعید."ارزیابی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با رویکرد تلفیقی DEA-AHP ". اولین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین، تهران، 1388.##[3] حسینیان، سیدسعید؛ محرمی، ‌‌هادی. "شناسایی و پیاده‌سازی فرآیندهای سیستم‌‌های مدیریت کیفیت ISO 9001 و ISO TS 16949". انتشارات فرهیختگان دانشگاه، تهران، چاپ اول، 1392.## [4] Ho W., Xu X., K.Dey.P., “Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review”. European Journal of Operation Research,Vol.202, pp.16-24, 2010.##[5] Akarte, M.M., Surendra, N.V., Ravi, B., Rangaraj N., “Web based casting supplier evaluation using analytical hierarchy process”. Journal of the Operational Research Society, Vol. 52, No.5, pp. 511-522, 2001.##[6] Muralidharan C., Anantharaman N., Deshmukh, S.G., “ A multi-criteria group decision-making model for supplier rating”. Journal of Supply Chain Management, Vol. 38, N0.4, pp. 22–33., 2002.##[7] Chan, F.T.S., “ Interactive selection model for supplier selection process: An analytical hierarchy process approach ”. International Journal Production Research, Vol. 41, No. 15, pp.3549–3579, 2003.##[8] Chan F.T.S., Chan H.K., “ Development of the supplier selection model – A case study in the advanced technology industry. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B” . Journal of Engineering Manufacture, Vol. 218, No.12, pp. 1807–1824., 2004.##[9] Liu F.H.F., Hai H.L., “The voting analytic hierarchy process method for selecting supplier”. International Journal of Production Economics, Vol. 97, No. 3, pp.308–317, 2005.##[10] Hou J., Su D., “EJB–MVC oriented supplier selection system for mass customization”. Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 18. No.1, pp.54–71, 2007.##[11] س.کتابی و آ.حق شناس. "انتخاب چند معیاره تأمین کنندگان با استفاده از AHP فازی". نشریه مدیریت صنعتی، شماره12، صفحه 73-96، 1387، 2009.##[12] Kilincci,O. and Onal, S.A. “Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company”. Expert Systems with Applications,38, pp.9656-9664, 2011.##[13] ح.احدی و همکاران. "بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی". نشریه مهندسی حمل و نقل، سال چهارم، شماره دوم، 2013.##[14] ز. سرمد و همکاران. "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری". مؤسسه نشر آگه، تهران، 1376.##[15] م.مه پیکر. "آدیت محصول به روش SQFE مطابق با استاندارد خودروسازی پژو فرانسه". انتشارات مهشید، مشهد، 1384.##[16] م.پورشمس. "اصول و فنون ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت". انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران، چاپ دوم، 1384.##