ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (ترابری و تحرک) بر عملکرد مراکز پشتیبانی کننده

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

با توجه به اینکه بهره ­وری اصل همه سازمان­ ها و مدیران برنامه­ ریزی است، لذا همگان در صدد شناخت عوامل بهبود و افزایش بهره ­وری می ­باشند. به نظر می­ رسد با توجه به دغدغه مدیران و مراکز پشتیبانی ­کننده در خصوص بهبود عملکرد، آموزش بخشی از این دغدغه و نگرانی­ ها را برطرف ساخته است که در این حالت ضرورت موضوع آموزش در آماد و پشتیبانی و اهمیت برگزاری آن جدی بوده و از طرفی پایداری و تداوم آموزش مستلزم بررسی عوامل مؤثر آن می ­باشد. لذا هدف پژوهش، ارزیابی آموزش آماد و پشتیبانی (لجستیک) در بخش ترابری و تحرک (حمل و نقل نفرات و تجهیزات) و در مرکز آموزش شهید دستواره بر عملکرد مراکز پشتیبانی­ کننده می­ باشد. پژوهش از نوع هدف، کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است و از ابزار گردآوری داده ­های کمی جهت پرسشنامه استفاده نموده است، جامعه آماری پژوهش ۱40 نفر و تعداد 2۲ سؤال بر مبنای تعاریف عملیاتی متغیرهای موجود در قالب یک پرسشنامه بسته با استفاده از طیف لیکرت برای سطح واکنش و ۲۰ سؤال هم برای سطح رفتار شغلی  تهیه گردیده است و برای سطح یادگیری از پیش آزمون و پس آزمون و سطح نتایج به ­دلیل عدم وجود اطلاعات لازم  از تخمین استفاده گردیده است. در تجزیه و تحلیل این مقاله از مدل ارزیابی چهار سطحی کرک پاتریک استفاده شده است. در این روش میزان اثربخشی آموزش آماد و پشتیبانی در زمینه ترابری و تحرک را با استفاده از چهار سطح مدل فوق (واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج) ارزیابی نموده است. در نتیجه یافته ­های این مقاله، میزان ارزیابی پیامدهای آموزش در  سطوح واکنش76.53 درصد، یادگیری78.77 درصد  و رفتار شغلی72.72 درصد حاصل شده است که مدل انتخابی ارزشیابی (کرک پاتریک) مناسب بوده و میانگین دوره آموزش آماد و پشتیبانی مثبت و بالای 76درصد را نشان می­دهد. در نهایت پیشنهاداتی برای رفع نواقص به کاربران ارائه گردیده شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. عباس پور، عباس. "مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها،فرآیندها و کارکردها)". چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت، 1388.##[2] Liberman, Kerry., “Evaluat Training”. Credit union Management. Vol. 29, No.10. [Online].