ارائه مدل یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده با در نظر گرفتن تأخیر مجاز در پرداخت

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک

چکیده

در مسائل مربوط به انتخاب تأمین‌کننده، در نظر گرفتن منافع هر دو طرف معامله یعنی‌ خریدار و تأمین‌کننده به طور همزمان یکی‌ از عوامل موفقیت در بهبود کارایی مدیریت زنجیره تأمین­ و ارتباط بلند مدت با تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین است. در حقیقت مدل‌های یکپارچه انتخاب تأمین‌کننده به همین منظور مطرح می­گردند. این تغییر نگرش از بهینه ­سازی مدل‌های منفرد از منظر خریدار به بهینه ­سازی سراسری از منظر کل زنجیره تأمین، باعث ایجاد موازنه در سود بردن هر یک از این شرکا در زنجیره تأمین منجر خواهد گشت. در این مقاله، یک مدل یکپارچه برای مسئله انتخاب تأمین‌کننده ارائه می‌گردد که در آن‌ هر یک از تأمین‌کنندگان برای تشویق خریدار به خرید بیشتر از وی و کسب سهمی از بازار، مدت مجاز تأخیری در پرداخت برای خریدار در نظر می‌گیرند و هدف مدل بیشینه کردن سود کل زنجیره تأمین می‌باشد. مدل ارائه شده، یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی‌ عدد صحیح آمیخته است و برای حل آن‌ از نرم‌افزار لینگو استفاده می‌گردد. همچنین الگوریتم ژنتیک نیز برای این مسئله توسعه داده شده و در نهایت جواب‌های این دو روش با هم مقایسه و نتایج آن ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. S. K. Goyal, "An integrated inventory model for a single supplier-single customer problem", International Journal of Production Research, vol. 15, pp. 107-111, 1977.
 2. A. A. Gaballa, "Minimum cost allocation of tenders", Operational Research Quarterly, vol. 25, pp. 389-398, 1974.
 3. R. Narasimhan and K. Stoynof, "Optimizing aggregate procurement allocation decisions", Journal of Purchasing and Materials Management, vol. 22, pp. 23-30, 1986.
 4. H. Tempelmeier, "A simple heuristic for dynamic order sizing and supplier selection with time varying data", Production and Operations Management, vol. 11, pp. 499-515, 2002.
 5. N. N. Murthy, et al., "A framework for facilitating sourcing and allocation decisions for make-to order items", Decision Sciences, vol. 35, pp. 609-637, 2004.
 6. X. Li and Q. Wang, "Coordination mechanisms of supply chain systems", European Journal of Operational Research, vol. 179, pp. 1-16, 2007.
 7. J. G. Kheljani, et al., "Optimizing whole supply chain benefit versus buyer’s benefit through supplier selection", International journal of production economics, vol. 121, pp. 482-493, 2009.
 8. A. Awasthi, et al., "Supplier selection problem for a single manufacturing unit under Stochastic demand", International Journal of Production Economics, vol. 117, pp. 229-233, 2009.
 9. A. Hajji, et al., "Production control and replenishment strategy with multiple suppliers, Production", Manufacturing and Logistics, vol. 208, pp. 67-74, 2010.
 10. A. Kamali, et al., "A multi-objective quantity discount and joint optimization model for coordination of a single-buyer multi-vendor supply chain", Computers and Mathematics with Applications, vol. 62, pp. 3251–3269, 2011.
 11. H. I. L. Amy, et al., "An integrated model for lot sizing with supplier selection and quantity discounts", Applied Mathematical Modelling, vol. 37, pp. 4733–4746, 2013.
 12. D. E. Aliabadi, et al., "A two-level GA to solve an integrated multi-item supplier selection model", Applied Mathematics and Computation, vol. 219, pp. 7615-7600 2013.
 13. S. K. Goyal, "Economic Order Quantity Under Conditions of Permissible Delay in Payments", The Journal of the Operational Research Society, vol. 36, pp. 335-338, 1985.
 14. J. T. Teng, "On the economic order quantity under conditions of permissible delay in payments", Journal of the Operational Research Society, vol. 53, pp. 915–918, 2002.
 15. S. Seong Whan, et al., "Joint price and lot size determination under conditions of permissible delay in payments and quantity discounts for freight cost", European Journal of Operational Research, vol. 91, pp. 528-542, 1996.
 16. B. R. Sarker, et al., "Supply chain models for perishable products under inflation and permissible delay in payment", Computers & Operations Research, vol. 27, pp. 59-57, 2000.
 17. H.-J. Chang and C.-Y. Dye, "An inventory model for deteriorating items with partial backlogging and permissible delay in payments", International Journal of Systems Science, vol. 32, pp. 345-352, 2001.
 18. S. W. Shinn and H. Hwang, "Optimal pricing and ordering policies for retailers under order-size-dependent delay in payments", Computers & Operations Research, vol. 30, pp. 35-50, 2003.
 19. S. S. Sana and K. S. Chaudhuri, "A deterministic EOQ model with delays in payments and price-discount offers", European Journal of Operational Research, vol. 184, pp. 509-533, 2008.
 20. C.-H. Ho, et al., "Optimal pricing, shipment and payment policy for an integrated supplier–buyer inventory model with two-part trade credit", European Journal of Operational Research, vol. 187, pp. 496-510, 2008.
 21. L.-Y. Ouyang, et al., "An economic order quantity model for deteriorating items with partially permissible delay in payments linked to order quantity", European Journal of Operational Research, vol. 194, pp. 418-431, 2009.
 22. V. B. Kreng and S.-J. Tan, "The optimal replenishment decisions under two levels of trade credit policy depending on the order quantity", Expert Systems with Applications, vol. 37, pp. 5514-5522, 2010.
 23. H. Guner Goren, et al., "A review of applications of genetic algorithms in lot sizing", Journal of Intelligent Manufacturing, vol. 21, pp. 575-590, 2010.