ارائه مدلی جهت رتبه بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین در یک سازمان نظامی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در یک سازمان نظامی (در مقایسه با سازمان­ های غیرنظامی)، قاعدتاً نقش حمل ­و­نقل را می­ توان بسیار پر­رنگ ­تر و دارای ویژگی­ های راهبردی برای یک سازمان در نظر گرفت. در این راستا ارزیابی توان عملیاتی ترابری و رفع نواقص و مشکلات موجود، می­ تواند کمک زیادی به مدیران این بخش برای ارتقاء سطح عملکرد و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی ترابری در انجام مأموریت­ های محوله نماید. لذا در این مقاله، مدلی جهت رتبه­ بندی معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین یک سازمان نظامی ارائه می­ گردد. با بررسی الگو­هایی که برای ارزیابی توان و آمادگی عملیاتی وجود دارد، معیارهایی استخراج و دسته ­بندی گردید. این معیارها به سه بخش اصلی توانمندی نیروی­ انسانی، توانمندی تجهیزات و توانمندی منابع پشتیبان تقسیم گردید که هر یک دارای زیرمعیارهای مربوط به خود می ­باشد. لذا با درنظرگرفتن سه معیار مذکور و زیرمعیارهای آنها و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و نرم­ افزارSuper Decisions، این معیارها وزن­دهی شدند. براساس اوزان این سه معیار  و زیرمعیارهای آن، می ­توان معیارهای توان عملیاتی ترابری سنگین را رتبه­ بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. جهانگیری، ا. "پژوهشی بر نقش حمل و نقل یکپارچه در توان عملیاتی بنادر و کاربرد آن در بندر شهید رجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه تهران، 1375.
 2. تیو، م. "شناسایی عوامل کاهش دهنده توان عملکرد شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای کالای کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل، تهران: دانشگاه تهران، 1380.
 3. رضایی ارجرودی، ع. "اهمیت و جایگاه صنعت حمل و نقل در ارتقا و شکوفایی اقتصاد کشور"، مقاله یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسرکشور، 1383.
 4. Berman S. and Lindborg C., "Improvements Still Needed In Assessing Military Readiness", general accounting office, united states, 1997.
 5. Office Of The Inspector General Department Of Defense, "Audit Repor: Status Of Resources And Training System", 2000.
 6. Paul H. Orth M., "Measuring The Operational Readiness Of An Air Force Network Warfare Squadron", Department Of The Air Force, Air Uni-versity, Air Education And Training Command, 2008.
 7. DRRS: Readiness Assessment For Dynamic War Planning, 2003.
 8. Wikipedia, "Defense Readiness Reporting Sys-tem", Http://En. Wikipedia.Org, 2012.
 9. DRRS: Readiness Assessment For Dynamic War Planning, 2003.
 10. Defense Readiness Reporting System (DRRS), Authority For DRRS, DRRS Information Paper (080805) V0 (2).
 11. جعفری، ع. و نقی‌زاده، ع. و جمشیدی فر، ع. "ارزیابی توان عملیاتی ایستگاه‌های آتش‌نشانی بنادر"، اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی، 1381.
 12. مصدق خواه،م. و زارع، ب. و فتوحی،ه. و شیر محمدعلی، س. "الگوی ارزیابی توان رزم یگان های عملیاتی با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) و حل آن با یک روش ابتکاری"، نشریه علوم و فناوری‌های نوین دفاعی، شماره2، دانشگاه امام حسین(ع)، 1393.
 13. دودانگه، م. و حمیدی، ع. "لجستیک و کارکردهای آن"، مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1391.
 14. Voith M.R., "Military Readiness", The Canadi-an Army Journal Volume 4 No. 2, 2001 .
 15. مرکز مطالعات لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)، "طراحی معاونت آماد و پشتیبانی"، تهران: مرکز مطالعات لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع)، 1389.
 16. Philip T. Frohne, "Quantitative Measurements For Logistics", Mcgraw-Hill Professional, 2007.
 17. Operational Availability Handbook, Section 1: "Introduction To Operational Availability", Relia-bility Analysis Center (RAC).
 18. عطائی، م. "تصمیم‌گیری‌های چند معیاره"، چاپ اول، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1389.
 19. قدسی پور، ح. "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، چاپ اول، تهران: دانشگاه امیر کبیر، 1380.
 20. شاکری، ع. "ارائه چارچوبی برای انتخاب و اولویت بندی پروژه های سبد در یک شرکت پیمانکاری عمومی براساس فرآیند تحلیل شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1392.
 21. Report of SORTS, "Status Of Resources And Training System (SORTS) Army", Http://Jitc. Fhu. Disa. Mil/Gccsiop/Iop_Table. Pdf.
 22. میرزالی،س. "ارائه الگویی جهت ارزیابی توان عملیاتی ترابری سنگین"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش لجستیک و زنجیره تأمین، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1393.
 23. Lawshe C. H. , "A quantitative approach to content validity", Personnel Psycholpgy. Volume 28, pp 563-575, 1975.