ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت‌گاز مبتنی بر سیستم‌های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش چگونگی به ­کارگیری رویکرد TQM برای دستیابی به مدیریت کیفیت زنجیره تأمین در صنایع را توصیف می‌کند. بدین منظور در این مقاله پس از شناسایی ساختار مدیریت زنجیره تأمین و عملیات مدیریت کیفیت از طریق مرور مفهومی ادبیات، تعریف مفهومی و جامع از مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) ارائه شده و در نهایت با بررسی ابعاد آن و توسعه چارچوبی مفهومی از مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، چراغ راه صنعت گاز در پیاده‌سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین‌ و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای هر چه بیشتر مشتریان شده است. در نتایج نهایی مشخص شد که در مجموع صنعت گاز کشور از نظر عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین در وضعیت مطلوبی قرار دارد. هر چند که در دو حوزه «رهبری کیفیت در زنجیره تأمین» و «رویکرد فرآیندی در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین خود، وضعیت مطلوبی نداشته و باید تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Kanji, G.K.,Wong,A., “Business excellence model for supply chain management”,Total Quality Management10, 1147–1168, 1999.
 2. Handfield, R. and E. Nichols., “Introduction to Supply Chain Management”, Printece Hall, 1999.
 3. Noori, H., “Collaborative Continuous Improvement Programs in Supply Chain”, Problems and perspectives in Management, 2, 228-245, 2004.
 4. Guangshu Chang., “Total Quality Management in Supply Chain”, International business Research, Vol. 2, No. 2, 2009.
 5. Robinson, C.J. and Malhotra, M.K., “Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrial practice”, International Journal of Production Economics, Vol. 96, pp. 315-37, 2005.
 6. Xu, Li Da., “Information architecture for supply chain quality management”, International Journal of Production Research, 49: 1, 183- 198, 2011.
 7. Kuei., C., & Madu, C.N., “Identifying critical success factors for supply chain quality management”, Asia Pacific Management Review, 6(4), 409–423, 2001.
 8. Ferguson, B.R., “Implementing Supply Chain Management”, Production & Inventory Management Journal, 41(2), 64, 2000.
 9. Langabeer, J., & Rose, J., “Creating Demands Driven Supply Chains How to Profit From Demand Chain Management”, London: Spiro Press, 2002.
 10. ]10[ جعفرنژاد، احمد. "مدیریت تولید و عملیات نوین"، چاپ 2، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391.
 11. Jayanta K. Bandyopadhyay & David A. Sprague., “Total Quality Management an Automotive Supply Chain in the United States”, International Journal of Management Vol. 9 No.3, 2003.
 12. Besterfield, D.H., “Total Quality Management”, second edition, Prentice Hall, 1999.
 13. Bandyopadhyay, J.K., “Internationalization and Harmonization of Automotive Industry Stan- dards With QS-9000”, International Journal of Management, London, U. K., December, 1996.
 14. Gitlow, Oppenheim & Oppenheim., “Quality Management Tools and Methods for Improvement”, second edition, McGraw-Hill, 1995.
 15. Wilson, Hilary W., “Do the Right Things Right”, Quality Progress, p.27-30,December 1998.
 16. Wisner, J.D., Leong, G.K., & Tan, K.C., “Principles of supply Chain Management: A Balanced Approach”, Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2005.
 17. Ross, D.F., “Competing through Supply Chain Management”, Chapman&Hall, NewYork, NY, 1998.
 18. Lai, H.K., Cheng, T.C.E., Yeung, A.C.L., “Relationship Stability and Commitment to quality”, International Journal of Production Economics, 96(3), 397-410, 2005.
 19. Foster S. Jr. Thomas., “Towards an understanding of supply chain quality management”, Journal of Operations Management, Volume 26, Issue 4, Pages 461–467, 2008.
 20. Foster S. Jr. Thomas, Wallina Cynthia and Jeffrey Ogdenb., “Towards a better understanding of supply chain quality management practices”, International Journal of Production Research, Vol. 49, No. 8, 15, 2285–2300, 2011.
 21. Fynes, B., & Burca, S.D., “The effects of design quality on quality performance”, International Journal of Production Economics, 96(1), 339-354, 2005.
 22. Wong, A., Tjosvold, D., Winnie Y.L., & Liu, C.K., “Relationships for quality improvement in the Hong Kong-China supply chain”, International Journal of Quality & Reliability Management, 16(1), 24-41, 1999.
 23. Saraph, J.V., Benson, P.G. & Schroeder, R.G., “An instrument for measuring the critical factors of quality management”, Decision Science, 20(4) 810-829, 1989.
 24. Stanley, L.L. & Wisner, J.D., “Service Quality along the Supply Chain: Implications for Purchasing”, Journal of Operations Management, 19, 287-306, 2001.
 25. Wong, A., “Achieving supply chain management excellence”, Total Quality Management, 14(2), 151-159, 2003.
 26. Chinho Lina, , , Wing S. Chowb, Christian N. Maduc, Chu-Hua Kueic, ,Pei Pei Yua., “A structural equation model of supply chain quality management and organizational performance”, International Journal of Production Economics, Volume 96, Issue 3, 18, Pages 355–365, 2005.
 27. Kannan, V.R., Tan, K.C., “JIT, TQM and SCM: Understanding their linkages and impact on business performance”, OMEGA The International Journal of Management Science, 33, 153162, 2005.
 28. Flynn, B.B and Flynn, E.J., “Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications”, International Journal of Production Research, Vol.43, No.16, 2005.
 29. Yeung,A.C.L., “Strategic supply management, quality initiatives, and organizational performance”, Journal of Operations Management, 26 (4), 490-502, 2006.
 30. Sila, I., Ebrahimpour, M. and Birkholz, C., “Quality in supply chains: an empirical analysis”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11 No. 6, pp. 491-502, 2006.
 31. Mohamed, Z., Parry, L.E. & Wharton, R., “Ensuring Quality in the Supply Chain: Coordinating Multi-tier Supplier Relationships”, White Paper, Gordon Ford of College of Business, Western Kentucky University, USA, 2008.
 32. Kaynak, H. and Hartley, H.J.L., “A replication and extension of quality management into the supply chain”, Journal of Operations Management,26 (4):468- 89, 2008.
 33. Kuei, C., Madu, C. N., Lin, C., “Implementing supply chain quality management”, Total Quality Management Vol. 19 (11), 1127–1141, 2008.
 34. Chang, G., “Total quality management in supply chain”, International Business Research, 2 (2) , 82-85, 2009.
 35. Li, Ling, Su, Qin and Chen, Xu., “Ensuring supply chain quality performance through applying the SCOR model”, International Journal of Production Research, 49: 1, 33 - 57, 2011.
 36. Sharif, A.M., Irani, Z., “Supply Chain Leadership”, International Journal of Production Economics, vol 140, no. 1, pp. 57-68, 2012.
 37. Fernandes, Ana Cristena, Paulo Sampaio and Maria do Sameiro Carvalho., “Quality Management and Supply Chain Management Integration”, A Conceptual Model, Proceeding of International Conference of Industrial Engineering and Operations Management, Bali, Indonesia, January 7-9, 2014.
 38. حامدی، مریم. زنجیرانی فراهانی، رضا. معطر حسینی، محمد. اسماعیلیان، غلامرضا. "یک مدل برنامه‌ریزی توزیع برای زنجیره تأمین گاز طبیعی: مطالعه موردی"، ماهنامه علمی تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین، سال نخست، شماره 11، 1391.
 39. مؤمنی، منصور و قیومی، علی فعال. "تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار SPSS"، تهران: کتاب نو، 1387.
 40. صفری، حسین و محبی منش، امید . "ارائه مدل مفهومی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) و بررسی وضعیت آن در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی: پروژه تندر 90 شرکت ایران‌ خودرو)"، نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 7، 1390.