ارائه مدلی جهت توزیع مجدد یک خودروی سبک سازمانی میان رده‌ها (مطالعه موردی: خودروی تویوتا در یکی از سازمان‌های نظامی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 کاندید دکترای مهندسی صنایع و مدیر کمیته آماد مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، نویسنده مسئول

چکیده

از جمله موضوعات مهم در مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تأمین می ­توان به توزیع اشاره کرد که تمام سازمان‌ها در رده‌های بالایی خود با آن در ارتباط بوده و به ­دنبال حالتی بهینه در توزیع امکانات و تجهیزات میان رده‌ها هستند. عموماً مشاهده می‌شود که اگر معیار مناسبی برای تخصیص تجهیزات به رده‌ها وجود نداشته باشد، این عمل به ­خوبی صورت نپذیرفته و رده‌هایی که دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری هستند، تجهیزات و امکانات بهتری را دریافت می‌کنند. در این حالت باید تجهیزات را جمع‌آوری کرده و با مکانیزمی صحیح دوباره بین رده‌ها توزیع کرد. در این تحقیق مدلی طراحی شد تا از طریق آن بتوان خودروهای سبکی که شرایط متفاوتی با یکدیگر دارند را به رده‌هایی که آنها هم از نظر موقعیت و شرایط متفاوت هستند تخصیص داد. برای اینکه بتوان این خودروهای با شرایط متفاوت را مورد مقایسه و بررسی قرار داد، از مفهومی به نام آمادگی استفاده شده‌است. طبق مدل، تخصیص به رده‌ها به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که میزان آمادگی خودرویی رده‌ها بیشینه شود. در پایان، مدل در یکی از سازمان‌های نظامی مورد مطالعه قرار گرفته و توسط نرم‌افزار CPLEX 12.5 حل شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Özkir, V. and Basligil, H. “Multi-objective optimization of closed-loop supply chains in uncertain environment”, Journal Of Cleaner Production vol. 41, pp. 114–125, 2012.
 2. Guo, M. and Conitzer, V. “Better redistribution with inefficient allocation in multi-unit auctions”, Artif. Intell., vol. 216, no. 0, pp. 287–308, 2014.
 3. Dror, M. Fortin, D. and Roucairol, C. “Redistribution of self-service electric cars: A case of pickup and delivery”, RR-3543, INRIA. 1998.
 4. Moghaddam, K. S. “Fuzzy multi-objective model for supplier selection and order allocation in reverse logistics systems under supply and demand uncertainty”, Expert Systems with Applications, vol. 42, no. 15, pp. 6237–6254, 2015.
 5. سیف، م. یزدانیفرد، ر. "توسعه یک مدل برنامه ریزی چند هدفه عدد صحیح برای تخصیص کارکنان به موقعیت های شغلی"، مدیریت تولید و عملیات، دوره 1، شماره 5، صفحه 1-20، 1393.
 6. محتشمی، ع. خاتمی، م. "ارائه یک متدولوژی جهت تخصیص تجهیزات و تسهیلات به بنادر با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره و شبیه سازی (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی) "، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 2 صفحه 162-170، 1390.
 7. لطفی، م. امیری، ع. رضوی، ح. "ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای تخصیص بهینه تسلیحات به اهداف دریایی"، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1391.
 8. کاظمی، ع. مهرگان، م. شکوری، ح. "ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه برای تخصیص بهینه منابع انرژی ایران"، چشم انداز مدیریت صنعتی، دوره 3، صفحه 43-65، 1390.
 9. کهنسال نودهی، ک. صفارزاده، م. "آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی: مهرآباد"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، 1390.
 10. شایگان، م. علی‌محمدی، ع. منصوریان، ع. "بهینه سازی چند هدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم NSGA-II"، مجله سنجش از دور و GIS ایران، سال چهارم، شماره 2، 1391
 11. توکلی، ح. محمدی، آ. "ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت تخصیص ماشین آلات به فعالیت های یک پروژه عمرانی"، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1391.
 12. شریعت، ا. اعتصام، ه. "مدل تخصیص ناوگان گشت های امداد خودرو در شبکه بزرگراهی شهری"، مهندسی حمل و نقل، دوره 2، ص. 93-106، 1388.
 13. رمضانی، س. طاهری، م. یوسفی، م. نوجوان، م. "طراحی مدلی برای سنجش آمادگی تجهیزات نظامی، با رویکرد سلسله مراتبی"، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، دوره 13، شماره 32، 1390.
 14. مصدق‌خواه، م. حسن‌پور، ح. و قنبریان، ح. "ارائه الگوی تصمیم‌گیری تعمیر، بازسازی یا فروش و جایگزینی اتوبوس‌های سازمانی سپاه"، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، سال شانزدهم، شماره 46، زمستان 1393.