طراحی شبکه زنجیره‌تأمین پایدار برای خدمات پزشکی در شرایط عدم‌قطعیت

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی به‌منظور طراحی شبکه زنجیره تأمین سه سطحی شامل تأمین‌کننده‌ها، مراکز خدمات پزشکی و نیز نقاط تقاضا ارائه می‌شود. در این مدل ریاضی شرایط عدم قطعیت در قالب سناریوهای مختلف مطرح شده است و مراکز خدمات پزشکی در سناریوهای مختلف دچار اختلال می‌شوند. این اختلال تصمیم‌گیرنده را مجاب می‌کند که تأسیس مراکز خدمت‌رسانی جدید، راه‌های ارتباطی جدید و ارتقاء راه‌های ارتباطی موجود را برای پشتیبانی از مراکز موجود انجام دهد. برای نمایش کاربردی بودن این مدل ریاضی، یک مطالعه موردی طراحی شبکه خدمات پزشکی در منطقه البرز ایران پیاده‌سازی و تحلیل شده است. نتایج حاصل شده کارایی مدل ریاضی در حل مثال‌های کاربردی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Design of a Reliable Supply Chain for Medical Services under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Hourieh Kalantar Neyestanaki 1
  • Marzieh Mozafari 2
1 M.Sc. Student in Industrial Engineering Department of Industrial Engineering, E-Campus, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, E-Campus, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper presents a new mathematical model for designing a three-tier supply chain, including suppliers, medical centers, and demand points. In this mathematical model, conditions of uncertainty have been raised in different scenarios and medical centers have been disrupted in various scenarios. This disruption forces the decision makers to establish other service centers to support the existing centers. To illustrate the applicability of this mathematical model, a case study of medical service network design in Alborz state of Iran has been implemented and analyzed. The results obtained show the efficiency of the mathematical model in solving applied examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility Location
  • Supply Chain Network Design
  • Reliability
  • Uncertainty
  • Disruption

[1] M. S. Daskin, L. V. Snyder, and R. T. Berger., “Facility location in supply chain design”. in Logistics systems: design and optimization: Springer, pp. 39-65, 2005.

[2] H. W. Hamacher and Z. Drezner., “Facility location: applications and Theory”. Springer Science & Business Media, 2002.

[3] S. H. Owen and M. S. Daskin., “Strategic facility location: A review”. European Journal of Operational Research,vol. 111, pp. 423-447, 1998.

[4] I. Contreras, E. Fernández, and G. Reinelt., “Minimizing the maximum travel time in a combined model of facility location and network design”. Omega,vol. 40, pp. 847-860, 2012.

[5] Z. Drezner and G. Wesolowsky., “Design-location problems”. in INFORMS National Meeting, seattle, 1998.

[6] I. Contreras and E. Fernández., “General network design: A unified view of combined location and network design problems”. European Journal of Operational Research,vol. 219, pp. 680-697, 2012.

[7] C. H. Aikens., “Facility location models for distribution planning”. European journal of operational research,vol. 22, pp. 263-279 %@ 0377-2217, 1985.

[8] D. Shishebori, M. S. Jabalameli, and A. Jabbarzadeh., “Facility location-network design problem: reliability and investment budget constraint”. Journal of Urban Planning and Development,vol. 140, p. 04014005, 2013.

[9] D. Shishebori, L. V. Snyder, and M. S. Jabalameli., “A reliable budget-constrained fl/nd problem with unreliable facilities”. Networks and Spatial Economics,vol. 14, pp. 549-580, 2014.

[10] O. Berman, D. I. Ingco, and A. R. Odoni., “Improving the location of minisum facilities through network modification”. Annals of Operations Research, vol. 40, pp. 1-16, 1992.

[11] J. F. Campbell., “A survey of network hub location”. Studies in Locational Analysis,vol. 6, pp. 31-49, 1994.

[12] A. Ghaderi and  M. S. Jabalameli., “Modeling the budget-constrained dynamic uncapacitated facility location–network design problem and solving it via two efficient heuristics: a case study of health care”. Mathematical and Computer Modelling, vol. 57, pp. 382-400, 2013.

[13] A. Jabbarzadeh, S. G. Jalali Naini, H. Davoudpour, and N. Azad., “Designing a supply chain network under the risk of disruptions”. Mathematical Problems in Engineering, vol. 2012, 2012.

[14] K. Govindan,, A. Jafarian, and V. Nourbakhsh., “Bi-objective integrating sustainable order allocation and sustainable supply chain network strategic design with stochastic demand using a novel robust hybrid multi-objective metaheuristic”. Computers & Operations Research, vol. 62, pp. 112-130, 2015.

[15] Z. Ardalan, S. Karimi, B. Naderi, and A. Khamseh., “A Supply chain networks design with multi-mode demand satisfaction policy”. Computers & Industrial Engineering, vol. 96, pp. 108-117.2016.

[16] D. Shishebori, and A. Yousefi Babadi., “Robust and reliable medical services network design under uncertain environment and system disruptions”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Vol. 77, pp. 268-288, 2015.

[17] نوریان، فرشید. اسفندی، سعید. "تحلیل اولویت مکانی پایگاه­های پشتیبان مدیریت بحران زلزله بر مبنای استاندار طبقه­بندی زمین مرجع کاربری­ها با استفاده از روش تاپسیس". فصلنامه مدیریت بحران، شماره هفتم پاییز و زمستان 1394.

[18] بزرگی امیری، علی حاجی آقا. "توسعه مدل ریاضی مکان­یابی مراکز توزیع امداد و مدیریت موجودی در شرایط بحران: مطالعه موردی شهر تهران". رساله دکتری رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396.