بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار رشت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید)، مؤسسه آموزش عالی راهبردشمال، رشت

چکیده

امروزه، با توجه به تغییرات روزافزون نیازهای مشتریان در فضای رقابتی، سازمان‌ها به دنبال راه­کارهایی هستند که بتوانند به‌موقع و به‌طور مناسب پاسخگوی این تغییرات باشند. برای دستیابی به این امر، در سالیان اخیر بحث چابکی زنجیره تأمین و عوامل مؤثر به آن مطرح‌شده است. هدف اصلی مقاله بررسی آثار متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین در صنایع فولادی است. در این راستا 43 عامل مؤثر شناسایی شده و بعد از اخذ نظرات خبرگان به 21 عامل کاهش یافته است. سپس عوامل منتخب در چهار گروه مدیریتی، بازار، فناوری و فرآیندی تقسیم شده و پرسشنامه دیمتل خاکستری براساس آن طراحی و در اختیار خبرگان قرار داده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات و دانش روز، جستجوی فرصتی برای افزایش ارزش مشتری، مدیریت و برنامه‌ریزی لجستیک و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تشویق نوآوری همراه با کاستن از زمان و ارائه محصولات مشتری مدار جزء تأثیرگذارترین عامل‌ها در چابکی زنجیره تأمین صنایع فولادی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mutual Effects of Factors Affecting Supply Chain Agility in Steel Companies Using Grey Dematel

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Omid Omidvari 2
  • Mahboobeh Vahedi Bojarkenari 3
  • Sara Razavizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran
2 M.Sc. Student in industrial Engineering, Kooshyar University, Rasht, Iran
3 M.Sc. Student in industrial management, Rahborde Shomal University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing changes in customers' needs in today's competitive environment, organizations are looking for solutions that provide timely and proper response to these changes. In order to achieve this, in recent years, supply chain agility and its factors have been discussed. The main objective of this paper is to investigate the interactions of factors affecting supply chain agility in Guilan Steel Industries. Forty-three factors were identified in this regard which were reduced to twenty-one factors after consultation with experts. Then, the selected factors were divided into four groups: managerial, market, technological and process groups, and the gray demetal questionnaire was designed and made available to experts. The results showed that the use of the Internet to access information and knowledge, seeking an opportunity to increase customer value, management and planning of logistics and infrastructure for encouraging innovation by reducing the time and offering customer-oriented products are the most influential factors in the agility of the supply chain of Steel Industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Supply Chain
  • Dematel
  • Gray Theory
  • Factors Affecting
[1] Iskanius, Päivi., "An agile supply chain for a project-oriented steel product network". University of Oulu, 2006.

]2[ کرمی، الهام. عرب، علیرضا. فلاح لاجیمی، حمیدرضا. "اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد استراتژیک شرکت‌های صنایع الکترونیک در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 4، صفحه 185-206، 1394.

]3[ جعفرنژاد احمد، شهائی بهنام. "چابکی سازمانی و تولید چابک". چاپ اول، تهران: مؤسسه کتـاب مهربان نشر، 1386.

]4[ شاهبندرزاده، حمید. سلیمی فرد، خداکرم. قربان­پور، احمد. "آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال 4، شماره 8، صفحه 63-88، 1392.

[5] Sangari, Mohamad Sadegh, Jafar Razmi, and Saeed Zolfaghari., "Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility". Measurement 62: 205-214, 2015.

[6] احمدی. محمد. بهزادیان. مجید. "مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان". چاپ دوم، تهران: آرنا، 1393.

[7] D.M. Lee, P.R. Drake., "A portfolio model for component purchasing strategy andthe case study of two South Korean elevator manufacturers". 2010, International Journal of Production Research, Vol. 48 No. 22, pp. 6651-82, 2010.

[8] R.H. Hayes, S.C. Wheelwright., "Restoring our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing". John Wiley, , New York, NY, 1984.

[9] L.J. Krajewski, L.P. Ritzman, M.K. Malhotra., "Operations Management; Processes and Supply Chains". 9th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2009.

[10] N. Slack, M. Lewis., "Operations Strategy". 3rd ed., Prentice Hall, Harlow, 2011.

[11] F.T.S. Chan, and H.J. Chan., "Development of the supplier selection model: a case study in the advanced technology industry". Proc Instn Mech Engrs, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 218 No. 12, pp. 1807-24, 2004.

[12] D.N. Burt., "Managing product quality through strategic purchasing". Sloan Management Review, Vol. 30 No. 1, pp. 39-47, 1989.

[13] H.L. Lee, C. Billington., "Managing supply chain inventory". MIT Sloan Management Review, Vol. 33 No. 3, pp. 65-73,1992.

[14] M. Porter., "Understanding michel porter". Harward Business school publishing, p.128, 2012.

 [15] C.M. Christensen, and J.L. Bower. "Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms". Strategic Management Journal, Vol. 17 No. 3, pp. 197-218,1996.

[16] Kim, Minkyun, Nallan C. Suresh, and Canan Kocabasoglu-Hillmer., "An impact of manufacturingflexibility and technological dimensions of manufacturing strategy on improving supply chain responsiveness:Businessenvironmentperspective". International Journal of Production Research 51, no. 18: 5597-5611, 2013.

[17] P. Karljic., "Purchasing Must Become Supply Management". Harvard Business review, September-October 1983, 1989.

[18] D.M. Lee, P.R. Drake., "A portfolio model for component purchasing strategy and the case study of two South Korean elevator manufacturers". International Journal of Production Research, Vol. 48 No. 22, pp. 6651-82, 2010.

[19] Lambert, Douglas M., Sebastián J. García‐Dastugue, and Keely L. Croxton., "An evaluation of processoriented supply chain management frameworks". Journal of business Logistics 26, no. 1: 25-51, 2005.

[20] آذر، عادل. تیزرو، علی. مقبل باعرض، عباس. انواری رستمی، علی اصغر. "طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین، رویکرد مدل‌سازی تفسیری - ساختاری". پژوهش­های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)  دوره 14، شماره 4، صفحه 1-25، 1389.‎

[21]  DeGroote, Sharon E., and Thomas G. Marx., "The impact of IT on supply chain agility and firm performance: An empirical investigation". International Journal of Information Management 33, no. 6: 909-916, 2013.

[22] Chang, B., Chang, C.W., Wu, C.H., "Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria". Expert Systems with Applications Vol. 38, 2011.

[23] Yusuf Y. Y., Gunasekaran A., Musa A., Dauda M., El-Berishy N. M., Cang S., "A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry". International Journal of Production Economics, Vol. 147, pp. 531-543, 2014.

[24] Simchi-Levi, D., "Designing and Managing Supply Chain". New Delhi.: Tata McGraw-Hill, 2008.

[25] Bultema, P., "The Getting the big picture on operational CRM". Proceedings of the DCI Customer Relationship Management Conference. Boston, MA, 2000.

[26] Holweg, M., & Pil, F., "Successful build-to-order strategies start with the customer". Sloan Management Review, 34(1), 74-83, 2001.

[27] Agarwal, A., & Shankar, R., "On-line trust building in eenabled supplies chain". Supply Chain Management,8(4), 324-334, 2003.

[28] Chan, F., Qi, H., Chan, H., & La, H., "A conceptual model of performance measurements of supply chain". Management Decisions, 41(7), 635-642, 2003.

[29] Marshall, G., Lassk, F., & Moncrief, W., "Salesperson job involvement: do demographic, job situational, and market variables matter?". Journal of Business & Industrial Marketing, 19(5), 337-343, 2004.

[30] Pandey, V., & Garg, S., "Analysis of interaction among the enablers of agility in supply chain". Journal of Advances in Management Research, 16(1), 99-114, 2009.

[31] قرآنی، سید فرامرز. امیری، مقصود. الفت، لعیا. کزازی، ابوالفضل. "طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین".چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 20، صفحه 9-39، 1394.

[32] Mehrabi, Ali; Ghafoorian, Kamyar; Gomnam Sefiddarboni, Mohammad; Ghaemmaghami, Mohammad saber., "the investigation of the cause and effect relationship of the important factors in application of erp in the small and middle firms by using the grey dematel". International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 6, pp.2220-2226, 2014.

[33] Vafadarnikjoo, A.; Mobin, M., Salmon, C., Javadian, N., "An integrated gray-fuzzy cause-effect approach to determine the most significant categories of project risks". In Proceedings of the Industrial and Systems Engineering Research Conference (ISERC), 2 June, Nashville, Tenn., USA, (2015).

[34] Govindan, Kannan; Khodaverdi, Roohollah; Vafadarnikjoo, Amin., "A grey DEMATEL approach to develop third-party logistics provider selection criteria". Industrial Management & Data Systems, pp 1-28, 2016.