مطالعه ارتباط بین تاب آوری در زنجیره تأمین و رقابت پذیری کشورها به وسیله تحلیل همبستگی کانونی

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، پردیس البرز دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، ایران

4 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده

تغییرات مستمر و شتابان در دنیای امروز، منجر به تشدید رقابت شده است. رقابت­پذیری به­ منزله مجموعه نهادها، سیاست­ ها و عوامل تعیین­ کننده سطح بهره ­وری یک اقتصاد محسوب می­شود؛ مجموعه­ای که به نوبه خود، سطح شکوفایی قابل دستیابی برای یک اقتصاد را تنظیم می­کند. رقابت ­پذیری مفهومی چند بعدی است که یکی از ابعاد آن، درجه انطباق­ پذیری با تغییرات غیرمنتظره محیط کسب و کار و به نوعی تداعی­کننده تاب­آوری است. تاب­آوری بر توسعه قابلیت انطباق­ پذیری به­ منظور آمادگی در برابر حوادث غیرقابل پیش ­بینی و پاسخگویی در برابر اختلالات و بازیابی از آنها تمرکز دارد. هدف از این تحقیق مطالعه ارتباط بین تاب­آوری و رقابت­پذیری کشورها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی است. یافته­ ها حاکی از وجود رابطه مثبت، معنادار و قوی بین تاب­آوری و رقابت­ پذیری حکایت دارد و میانگین توان مجموعه تاب­آوری برای پیش­بینی تغییرات مجموعه رقابت­ پذیری در حدّ بالایی برآورد شده است. در مجموعه تاب­آوری، "زنجیره تأمین" بیشترین و "کیفیت ریسک" کمترین اثر را بر ایجاد یک رابطه معنادار بین تاب­آوری و رقابت ­پذیری داراست. در مجموعه رقابت ­پذیری نیز هر سه متغیر "الزامات اساسی"، "ارتقاء­دهنده­ های کارایی" و "نوآوری و پیچیدگی کسب و کار" به­طور تقریباً برابر بر ایجاد یک رابطه معنادار بین تاب­آوری و رقابت­پذیری اثر گذارند. پیشنهاد می­شود در عین حال که لازم است رویکردی نظام­مند شامل تمام عناصر این مدل برای ارتقاء تاب­آوری و رقابت­پذیری مورد ملاحظه قرار گیرد، سیاست­گذاری ­های ملّی و شرکتی به اثرگذارترین عوامل شناسایی شده در ارتقاء این دو شاخص، توجه ویژه ­ای شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Resilience of Supply Chain and Competitiveness of the Countries Using Canonical Correlation Analysis

نویسندگان [English]

  • Mansour Momeni 1
  • Mahdi Asari 2
  • Ruhollah Sohrabi 3
  • Narges Ghanbari 4
1 Professor of Tehran University, Department of Industrial Management, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Department of Industrial Management, Alborz Campus, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Bu-Ali Sina University, Faculty of Economic and Social Sciences, Hamedan, Iran
4 Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Continuous and rapid changes in today's world have led to increased competition. Competitiveness is the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of an economy, which in turn sets the level of prosperity that the economy can achieve. Competitiveness is a multi-dimensional concept and one of its dimensions is the degree of adaptability with unexpected changes in the business environment, which is somehow associated with competitiveness. Resilience focuses on the development of adaptability to prepare for unpredictable disruptions and to respond to disturbances and recovery from them. The purpose of this study is to investigate the relationship between resilience and competitiveness of countries using canonical correlation analysis. The findings indicate a positive, significant and strong relationship between resilience and competitiveness, and the average of the power of the resilience set to predict the changes in the competitiveness set is estimated to be high. In the resilience set, the "supply chain" is the highest and "risk quality" has the least effect on creating a significant relationship between resilience and competitiveness. In the competitiveness set, all three variables "basic requirements", "performance enhancers" and "innovation and business sophistication” are almost equally effective in creating a significant relationship between resilience and competitiveness. In the national and corporate policies, a systematic approach including all the elements of the model is suggested, paying special attention to the most effective factors identified to promote the resilience and competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • Competitiveness
  • Supply Chain
  • Canonical Correlation Analysis

[1]وارث، سید حامد. محمدی، شاپور. پروندی، یحیی. "تأثیر رقابت­پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورها: ارایه مدلی برای ارتقای رقابت­پذیری ملّی ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 26، 48-25، 1391.

[2]صفری، حسین. اصغری­زاده، عزت­اله. "اندازه­گیری توان رقابتی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران". نشریه مدیریت صنعتی، سال اول، شماره 1، 70-51، 1387.

[3]آقازاده، هاشم. استیری، مهرداد. اصانلو، بهاره. "بررسی مؤلفه­های مؤثر بر رقابت­پذیری بنگاه ها در ایران". فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال ششم، شماره 3، 58-37، 1386.

[4] Akimova, I., "Development of Market Orientation and Competitiveness of Ukrainian Firms". European Journal of Marketing, 34(9), 1128-1148, 2000.

[5] Feurer, R., and Chaharbaghi, K., "Defining Competitiveness: A Holistic Approach". Management Decision, 32(2), 49-58, 1994.

[6] Ponomarov, S.Y., and Holcomb, M.C., "Understanding the Concept of Supply Chain Resilience". The International journal of Logistics Management, 20(1), 124-143, 2009.

[7] Gunasekaran, A., Rai, B.K. and Griffin, M.,  "Resilience and competitiveness of small and medium size enterprises: an empirical research".International Journal of Production Research, 49(18), 5489-5509, 2011.

[8] Pal, R., Torstensson, H. and Matilla, H., "Antecedents of Organizational Resilience in Economic Crises- An Empirical Study of Swedish Textile and Clothing SMEs". International Journal of Production Economics, 147, 410-428, 2014.

[9] Bristow, G. and Healy, A., "Regional Resilience: An Agency Perspective". Regional Studies, 48(5), 923-935, 2013.

[10] Martin, R. and Sunley, P., "On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation". Journal of Economic Geography, 15(1), 1–42, 2015.

[11] Sabatino, M., "Economic Crisis and Resilience: Resilient Capacity and Competitiveness of the Enterprises". Journal of Business research, 69(5), 1924-1927, 2016.

[12] جعفرنژاد، احمد. هاشمی پطرودی، سید حمید. طلایی، حمیدرضا. "رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تأمین". تهران: انتشارات نگاه دانش، 1393.

[13] قاسمی، احمدرضا. آدوسی، حسین. "ارزیابی تأثیر عملکرد لجستیک بر رقابت­پذیری جهانی در خلال سال­های 2007 تا 2013". مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 2، 380-359، 1393.

[14] Cuadrado-Roura, J.R. and Maroto, A., "Unbalanced regional resilience to the economic crisis in Spain: a tale of specialisation and productivity". Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9, 153-178, 2016.

[15] Business Continuity Institute (2018, June)., "BCI Supply Chain Resilience Report 2017". Retrieved from www.thebci.org

[16] Laframboise, N., Loko, B., "Natural disasters: mitigating impact, managing risks". IMF working paper. International Monetary Fund, 2012.

[17] Ono, A. (2015, June)., "How do natural disasters affect the economy?". Retrieved from www.weforum.org

[18] Halkos, G., Managi, Sh. and Tzeremes, N.G., "The effect of natural and man-made disasters on countries’ production efficiency". Journal of Economic Structures, 4(10), 1-13, 2015.

[19] Stolz, P., "Building Resilience for Uncertain Times". New Jersey: Wiley, 2004.

[20] Lindell, M., Prater, C., and Perry, R., "Introduction to Emergency Management". New Jersey: Wiley, 2007.

[21] Hatzichronoglou, T., "Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators".,OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1996/05, Paris: OECD Publishing, 1996.

[22] World Economic Forum (2018, May)., "The Global Competitiveness Report 2017-2018". Retrieved from www.weforum.org/reports/

[23] Hamel, G., and Valikangas, L., "The Quest for Resilience, Harvard Business Review". 81(9), 52-63, 2003.

[24] FM Global (2018, May)., 2018 "Resilience Index Methodology". Retrieved from www.fmglobal.com

[25] FM Global (2018, May)., "FM Global Resilience Index: Frequently Asked Questions". Retrieved from www.fmglobal.com

[26] Carbel, I., Grilo, A. and Cruz-Mchao, V., "A decision-making model for Lean, Agile, Resilient and Green supply chain management". International Journal of Production Research, 50(17), 4830-4845, 2012.

[27] آذر، عادل. خدیور، آمنه. "کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت". تهران: انتشارات نگاه دانش، 1393.

[28] Hair, J.F.J., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., "Multivariate Data Analysis". 7th Ed, USA: Prentice Hall, 2009.