نقش قابلیت انعطاف پذیری تولید و چابکی زنجیره ‏تأمین بر عملکرد زنجیره ‏تأمین

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

امروزه، بهبود عملکرد زنجیره تأمین یک امر اجتناب­ ناپذیر است که برای این منظور نیز بهره­ گیری از مدیریت تنوع محصول و به تبع آن برخی از توانمندی­ های تولید، مانند انعطاف ­پذیری تولید امری حیاتی است. با این حال چگونگی تأثیر این متغیرها بر دیگر متغیرها، در راستای بهبود عملکرد زنجیره تأمین روشن نشده است. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش قابلیت انعطاف­ پذیری تولید و چابکی زنجیره تأمین در تأثیر مدیریت تنوع محصول بر عملکرد زنجیره تأمین انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را مدیران شرکت‏ های تولیدی شهرک صنعتی عباس ­آباد تهران به تعداد 1107 تشکیل داده‏اند. در این تحقیق تعداد 285 نفر از مدیران یا معاونین شرکت‏های تولیدی به روش نمونه‏ گیری تصادفی شرکت کرده و به­منظور گردآوری داده‏ ها از پرسشنامه استاندارد بهره‏ گرفته شده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان راهبرد مدیریت تنوع محصول، انعطاف‏ پذیری تولید، چابکی زنجیره‏ تأمین، بهره ‏وری هزینه در زنجیره‏تأمین و خدمات مشتریان در زنجیره‏ تأمین همسبتگی مثبت معناداری وجود دارد. نتایج مدل­ سازی معادلات ساختاری نشان داد؛ باتوجه به موضوع سفارشی­سازی زیاد، قابلیت خارجی به شکل چابکی زنجیره تأمین نقش حیاتی در بهبود بهره ­وری هزینه و خدمات مشتریان ایفا کرده است، درحالی­که چابکی در یک محیط سفارشی­سازی کم به جای خدمات­رسانی به مشتریان، به دسترسی و بهره­ وری هزینه کمک می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Production Flexibility and Supply Chain Agility on Supply Chain Performance

نویسندگان [English]

  • Rahele Abbasi Bastami 1
  • Reza Ehtesham Rasi 2
  • Amene Akbari 1
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Islamic Azad University, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Industrial Management Department, Qazvin Branch, Iran
چکیده [English]

Today, improving supply chain performance is inevitable, and to this end, it is vital to take advantage of product diversity management and, consequently, some of the capabilities of production, such as the flexibility of production. The present study aims to investigate the role of product flexibility and supply chain agility in the impact of product diversity management on supply chain performance. This study is applied from the viewpoint of purpose and is descriptive-survey from the viewpoint of research. The statistical population is composed of 1107 managers of industrial companies of Abbas Abad Industrial Town. In this research, 285 managers or vice-presidents of manufacturing companies participated in the study by random sampling. For data gathering, a standard questionnaire was used. The results of structural equation modeling showed that due to the issue of customization with high degree, external capability in the form of supply chain agility played a crucial role in improving cost efficiency and customer service.

[1] Um, J., Lyons, A., Lam, H. K., Cheng, T. C. E., & Dominguez-Pery, C., "Product variety management and supply chain performance: A capability perspective on their relationships and competitiveness implications". International Journal of Production Economics, 187, 15-26, 2017.

[2] Chan, F. T., "Performance measurement in a supply chain". The international journal of advanced manufacturing technology, 21(7), 534-548, 2003.

[3] Agarwal, A.;Shankar, R. & Tiwari, M. K., "Modeling agility of supply chain". Industrial Marketing Management, 36(4), 443-457, 2009.

]4[ امیری، مقصود. منصوری محمدآبادی، سلیمان. شعبانی، اکرم. محمدی، خدیجه. "تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره‏تأمین با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی تأییدی و تاپسیس فازی(مطالعه موردی: شرکت‏های صنایع غذای شهرک صنعتی شیراز)"، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت زنجیره‏تأمین، سال هجدهم، شماره54، صص4-15، 1395.

[5] Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu Nathan, T.S., & Rao, S. S., "The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance". The International Journal of Management Science, OMEGA 34(2), 107-124, 2006.

[6] Balfaqih, H., Nopiah, Z. M., Saibani, N., & Al-Nory, M. T., "Review of supply chain performance measurement systems: 1998–2015". Computers in Industry, 82, 135-150, 2016.

]7[ همت جوی، ولی الله. کرد، باقر. خسروی محمدسلطان، مریم. "شناسایی موانع عملکرد مناسب زنجیره‏تأمین صنعت سبک سازی خودرو در شهرک صنعتی زاهدان"، مدیریت زنجیره‏تأمین، شماره16، صص 24-33، 1393.

[8] Zollo,Winter.S.G., "Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilitis". Organization Science ,13(3),pp.339-351,2002.

[9] Patil, S. K., & Kant, R., "Evaluating the impact of Knowledge Management adoption on Supply Chain performance by BSC-FANP approach: An empirical case study". Tékhne, 14(1), 52-74, 2016.

]10[ جبارزاده، سید وحید. ملکی، محسن. مجیدی، سید محمود. بیگلری، حسن. "روش چابک و انعطاف پذیر به مدیریت زنجیره تأمین: نفوذ بر عملکرد و رقابت". سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین­المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی، همدان، گروه پژوهشی اکباتان، مرکز آموزش فنی و حرفه‏ای همدان، 1394.

[11] Jin, Y., Vonderembse, M., Ragu-Nathan, T. S., & Smith, J. T., "Exploring relationships among IT-enabled sharing capability, supply chain flexibility, and competitive performance". International Journal of Production Economics, 153, 24-34, 2014.

]12[قربانعلی، محمدی. بهبهانی، فرشته. اسفندیارپور، ثریا. "بررسی تأثیر نقش استراتژی سیستم‏های اطلاعاتی بر عملکرد زنجیره‏تأمین و عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب". فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال دهم، شماره32، 1394.

[13] Randall, T., & Ulrich, K., "Product variety, supply chain structure, and firm performance: Analysis of the US bicycle industry". Management Science, 47(12), 1588-1604, 2001.

[14] Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A., "Dynamic capabilities and strategic management". Strategic management journal, 509-533, 1997.

[15] Beamon, B. M., "Measuring supply chain performance". International journal of operations & production management, 19(3), 275-292, 1999.

[16] Khan K, A., Bakkappa, B., Metri, B. A., & Sahay, B. S., "Impact of agile supply chains' delivery practices on firms' performance: cluster analysis and validation". Supply Chain Management: An International Journal, 14(1), 41-48, 2009.

[17] Barreto, I., "Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future". Journal of management, 36(1), 256-280, 2010.

[18] Forza, C., & Salvador, F., "Managing for variety in the order acquisition and fulfilment process: The contribution of product configuration systems". International journal of production economics, 76(1), 87-98, 2002.

[19] Holweg, M., & Pil, F. K., "The second century: reconnecting customer and value chain through build-to-order moving beyond mass and lean in the auto industry". MIT Press Books, 1, 2005.

[20] Blome, C., Schoenherr, T., & Rexhausen, D., "Antecedents and enablers of supply chain agility and its effect on performance: a dynamic capabilities perspective".  International Journal of Production Research, 51(4), 1295-1318, 2013.

[21] Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N., "The antecedents of supply chain agility of a firm: scale development and model testing". Journal of Operations Management, 24(2), 170-188, 2006.

[22] Esmaeilikia, M., Fahimnia, B., Sarkis, J., Govindan, K., Kumar, A., & Mo, J., "Tactical supply chain planning models with inherent flexibility: definition and review". Annals of Operations Research, 244(2), 407-427, 2016.

[23] Thomé, A. M. T., Scavarda, L. F., Pires, S. R., Ceryno, P., & Klingebiel, K., "A multi-tier study on supply chain flexibility in the automotive industry". International Journal of Production Economics, 158, 91-105, 2014.

[24] Katayama, H., & Bennett, D., "Agility, adaptability and leanness: A comparison of concepts and a study of practice". International Journal of Production Economics, 60, 43-51, 1999.

[25] Calantone, R., & Dröge, C., "Supply chain flexibility: an empirical study". Journal of Supply Chain Management, 35(2), 16-24, 1999.

[26] Davila, T., & Wouters, M., "An empirical test of inventory, service and cost benefits from a postponement strategy". International Journal of Production Research, 45(10), 2245-2267, 2007.

[27] Anderson, D. M., "Build-to-Order & Mass Customization: the ultimate supply chain management and lean manufacturing strategy for low-cost on-demand production without forecasts or inventory". CIM press, 2004.

[28] Bhandwale, A., & Kesavadas, T., "A methodology to incorporate product mix variations in cellular manufacturing". Journal of Intelligent Manufacturing, 19(1), 71-85, 2008.

[29] Van Hoek, R. I., "The rediscovery of postponement a literature review and directions for research". Journal of operations management, 19(2), 161-184, 2001.

[30] Stavrulaki, E., & Davis, M., "Aligning products with supply chain processes and strategy". The International Journal of Logistics Management, 21(1), 127-151, 2010.

[31] Duray, R., Ward, P. T., Milligan, G. W., & Berry, W. L., "Approaches to mass customization: configurations and empirical validation". Journal of Operations Management, 18(6), 605-625, 2000.

[32] Narasimhan, R., Swink, M., & Kim, S. W., "Disentangling leanness and agility: an empirical investigation". Journal of operations management, 24(5), 440-457, 2006.

[33] Cochran, W. G., "Sampling techniques". (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons, 1977.

[34] Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K., "Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach". European Journal of Operational Research, 173(1), 211-225, 2006.

[35] Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A., "Dynamic capabilities: what are they?". Strategic management journal, 1105-1121, 2000.

[36] Aoki, K., Staeblein, T., & Tomino, T., "Monozukuri capability to address product variety: A comparison between Japanese and German automotive makers". International Journal of Production Economics, 147, 373-384, 2014.

[37] Hallgren, M., & Olhager, J., "Lean and agile manufacturing: external and internal drivers and performance outcomes". International Journal of Operations & Production Management, 29(10), 976-999, 2009.