شناسایی و رتبه‌بندی آسیب‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه‌ای در یکی از شرکت های تولیدی

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین مجموعه‌ای از روش‌های مورد استفاده برای یکپارچگی مؤثر و کارای تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان است که به­‌منظور حداقل کردن هزینه‌های سیستم و تحقق نیازهای خدمات و همچنین کالاها به تعداد صحیح در مکان و زمان مناسب مورد استفاده قرار می ­گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی، بررسی و رتبه‌بندی آسیب‌های زنجیره تأمین در شرکت گلستان است. ابتدا آسیب‌ها در چهار خوشه تأمین، تولید، عرضه و پشتیبانی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه‌ای تأثیرگذاری آسیب‌ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار می­ گیرند. در انتها نیز وزن هر یک از آنها محاسبه شده و رتبه‌بندی می‌گردند. استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل فرآیند شبکه‌ای که در برگیرنده تأثیرات متقابل عوامل بر یکدیگر است از جمله ویژگی‌های این تحقیق محسوب می­ شود. براساس نتایج به­‌دست ‌آمده مهم‌ترین این آسیب‌ها به ترتیب شامل لجستیک، توزیع، رقابت و تغییر سلیقه بازار است. در نتیجه همان‌طور­که پیش‌بینی می‌شود؛ آسیب‌های لجستیک و توزیع بیشترین تأثیرگذاری بر زنجیره تأمین را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Supply Chain Management Damages Using the Analytic Network Process in one of the Manufacturing Companies

نویسندگان [English]

  • Naser Safaie 1
  • Alireza Ameri Nasab 2
1 K. N. Toosi University of Technology, Faculty of Industrial Engineering
2 Master's degree in Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Bran
چکیده [English]

Supply chain management is a set of used methods for the efficient integration of suppliers, manufacturers, warehouses, and sellers to reduce system costs, satisfy service needs, and place the appropriate number of products at the right place and right time. The present study aimed to identify and rank the supply chain damages using the analytic network process. In this study, first the damages were identified in four clusters of supply, production, supply, and support of Golestan Company's suppliers. Then, the effectiveness of the damages on each other and their weight was obtained and ranked using the analytic network process. Using the multi-criteria decision-making technique of network process analysis, which includes the interaction of factors on each other, is one of the characteristics of this research. Based on the obtained results, the most significant supply chain damages included logistics, distribution, competition, and changing market tastes. As predicted, logistic damages and distribution had the maximum effect on the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process
  • Supply Chain
  • Identifying and Ranking the Damages

]1[ محمدیان، مسعود. سعیدی، شهرام. "کاهش هزینه‌های تولید با شناسایی عوامل ریسک در زنجیره تأمین صنایع قطعه‌سازی خودرو تبریز با رویکرد پویایی سیستمی"، اولین مسابقه کنفرانس بین‌المللی جامع علوم مهندسی در ایران، انزلی، دبیرخانه کنفرانس، دانشگاه گیلان - دانشگاه تبریز، ص 1، 1395.

]2[ دهقانی، مسعود. اسدپور، امین. صفایی، سینا. "اثر شلاق چرمی بر تغییرپذیری تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت زرین غزال_دایتی)"، اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، ص 3-5، 1391.

]3[ میان آبادی، عباسعلی. "مدیریت زنجیره تأمین: تعریف، تاریخچه، اهداف، فرآیندها، مزایا و موانع، راهکار مدیریت"، فصلنامه پژوهش­های کاربردی مدیریت بازار، سال دوم، شماره پنجم، ص 4-5، 1393.

]4[ ماکویی، احمد. مددی، علیرضا. "پیچیدگی در زنجیره‌های تأمین"، تهران: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، انجمن لجستیک ایران، ص 6، 1383.

]5[ اصغرپور، محمد جواد. "تصمیم‌گیری‌هایچند معیارِ"، تهران: چاپ هفتم: انتشارات دانشگاه، چاپ یازدهم، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ص 40-80، 1388.

]6 [حیاتی، محمد. عطایی، محمد. "ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک در زنجیره تأمین با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی(مطالعهموردی:مجتمعذوب‌آهناصفهان)"، نشریه تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی)، دوره 11، ص 13، 1394. 

]7[ مظاهری، علی. کرباسیان، مهدی. شیرویه زاد، هادی. "شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در سازمان‌های تولیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال سیزدهم، شماره 34، ص 12، 1395.

]8[ رمضانی، یعقوب. اسماعیلیان، غلامرضا. "شناسایی معیارها و شاخص‌های مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو با استفاده از تکنیک دلفی"، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ص 14، 1395.

]9[ محمدی، علی. شجاعی، پیام. "ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین: رویکرد فراترکیب"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی، سال هشتم، شماره پانزدهم، ص 10-13، 1395.

]10[ دهنوی، حسن. دلشاد، زهرا. "ارزیابی و رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد فازی"، کنفرانس بین‌المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، ص 15، 1396.

]11[ شمشیری، محمد. پیله­وری، نازنین. "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سبز با روش ANPو کاربرد DEMATELدر محیط فازی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا"، کنفرانس بین­المللی زنجیره تأمین سبز، ص 14، 1396.

[12] Teller, C & Kotzab, H., “Improving the execution of supply chain management in organizations ”, International Journal Production Economics, Volume 140, Issue 2, Pages 713-720, December 2012.

[13]  Lee Lam, J., “Designing a sustainable maritime supply chain: A hybrid QFD–ANP approach”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 78, Pages 70-81, June 2015.

 [14] Awasthia, A., Govindanb, K & Gold, C., “Multi -tier sustainable global supplier selection using a fuzzy AHP-VIKOR based approach”,International Journal of Production Economics, Volume 195, Pages 106-117, January 2017.

[15] Islam, Sh., Tseng, M., Karia, N & Lee, C., “Assessn g green supply chain practices in Bangladesh using fuzzy importance and performance approach”, Resources, Conservation and Recycling, Volume 131, Pages 134-145, April 2017.

]16 [ خاکی، غلامرضا. "روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه­نویسی"، چاپ سوم، انتشارات بازتاب، ص 20-50، 1386.