ارزیابی زنجیره‌تأمین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع مؤسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد

چکیده

عملکرد مناسب زنجیره‌تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به­ویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم ارزیابی زنجیره‌تأمین برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن توصیه می‌شود. پیش از شروع فرآیند بهبود، داشتن تصویر واضح و شناخت کاملی از ساختار زنجیره‌تأمین موجود و همچنین روش فعلی انجام کلیه رویه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن امری ضروری به­ نظر می ­رسد. بنابراین به ابزاری قوی و کامل احتیاج است تا فاز شناخت و ارزیابی زنجیره‌تأمین را پشتیبانی کند. در این زمینه مدل‌های مختلفی وجود دارد که مدل مرجع عملیات زنجیره‌تأمین (SCOR) ابزاری ارزشمند برای این منظور محسوب می ­شود]1[. مدل SCOR به ­عنوان نوعی مدل مرجع فرآیند معرفی گردیده و شامل واژگان فنی، مجموعه تعاریف و اصطلاحات و معیارهای اندازه‌گیری است که با تبیین فرآیندهای استاندارد و تطبیق فعالیت‌های زنجیره‌تأمین با بهترین شیوه‌های تجربه شده می‌باشدکه امروزه به­ عنوان تکنیکی بسیار سودمند در اختیار مدیران قرار گرفته است. در این مقاله به ارزیابی زنجیره‌تأمین شرکت کیا الکترود شرق براساس مدلSCOR  پرداخته می‌شود. براین اساس ابتدا لازم است تا جنبه‌های مختلف ارزیابی مبتنی بر مدل SCOR مطالعه و تبیین شوند. در ادامه شاخص‌های ارزیابی تدوین شده و سپس به ارزیابی زنجیره‌تأمین شرکت کیا الکترود شرق پرداخته می‌شود. در این تحقیق طراحی سؤالات پرسشنامه‌ها براساس شاخص‌های سطح سوم مدل SCOR صورت گرفته شده و مقادیر شاخص‌ها توسط طیف لیکرت به­صورت کیفی سنجیده شده است. پرسشنامه‌ها با همکاری کارشناسان و کارکنان شرکت کیاالکترود شرق، مشتریان و تأمین‌کنندگان شرکت تکمیل گردید. سپس داده‌های به ­دست آمده از پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل واقع شدند. در انتها نتایج حاصل از تحلیل آماری داده‌ها مشخص شد شرکت کیاالکترود شرق از نظر عملکرد ارزیابی در سه شاخص قابلیت اطمینان، چابکی و هزینه  وضعیت مناسب و در دو شاخص پاسخگویی و مدیریت دارایی وضعیت نامناسبی دارد و باید بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Evaluation Using SCOR Model Case Study of Kia Electrode Shargh Co.

نویسندگان [English]

  • Zahra Izanloo 1
  • Farzad Dehghanian 2
  • Hossein Karimi 3
1 MSc in Industrial Engneering, Faculty of Engineering, Eshragh Institute of Higher Education,iran
2 PhD in Industrial Engneering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
3 PhD in Industrial Engneering, Faculty of Engineering, University of Bojnurd
چکیده [English]

Proper supply chain performance plays a key role in the success of an organization and the sustainable achievement of its goals, and in particular its profitability. In this regard, the establishment of a supply chain assessment system is recommended to identify the weaknesses and continuous improvement. Before starting the recovery process, having a clear picture of the existing supply chain structure as well as the current method of carrying out all of the procedures and related activities is essential. Therefore, there is a need for a strong and complete instrument to support the identification and evaluation phase of the supply chain. In this context, there are several models in which the Supply Chain Reference Model (SCOR) is a valuable tool for this purpose. The SCOR model has been introduced as a reference process model that includes technical terms, definitions and terms, and measurement metrics that explain the standard processes and adapt supply chain activities to the best practices that are nowadays a very useful technique for managers. In this paper, we evaluate the supply chain of the Kia Electrode Shargh Company based on the SCOR model. Based on this, it is first necessary to study and explain the various aspects of the evaluation based on the SCOR model. The evaluation indicators are developed and evaluated by the Kia Electrode East Company. In this research, questionnaires were designed based on the third level indicators of the SCOR model and the values ​​of the indicators were measured by qualitative Likert scale. The questionnaires were completed in cooperation with the experts and staff of the Kia Electrode Shargh Company, customers and suppliers of the company. Then, the data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software. Finally, the results of the statistical analysis of the data indicate that Kia Electrode Shargh has an appropriate status in terms of performance evaluation in three indexes of reliability, agility and cost, and in two indicators of accountability and asset management is inappropriate and should be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Supply Chain
  • SCOR Model
  • kia Electrode Shargh Co

[1] Rajat Bhagwat, Tmilind Kumar sharma., "Performance measurement of supply chain         management: A balanced scorecard Approach", Computer & Industrial Engineering 2007

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Supply-Chain_Council

]3[  رئیس صفری، مجتبی. کامیار، غفوری. "ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین با استفاده از مدل SCOR "، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره‌تأمین و سیستم‌های اطلاعات، انجمن مدیریت استراتژیک ایران، 1386.

]4[ شاه بندرزاده، حمید. آبادی، فاطمه. "ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره‌تأمین (SCOR)  (مطالعه موردی: شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا))"، 1395.

]5[ مقدسی، علیرضا. "جایگاه مدیریت زنجیره‌تأمین در سازمان‌ها"، ماهنامه تدبیر، شماره 117، 1395.

]6[ رزمی، جعفر. صالحیان، فرهاد. "ارزیابی زنجیره‌تأمین و مدل مرجع SCOR"، تهران: ترمه، 1394.

]7[ سایت www.supply-chain.com

]8[  هرازخوانی، بهزاد. "ارتقاء عملکرد زنجیره‌تأمین با استفاده از مدل" SCOR ، استاد راهنما: جعفر رزمی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی، گروه مهندسی صنایع، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ 1385.

[9] Bolstorff, P. Rosenbaum, R., "Supply chain excellence: A handbook of dramatic improvement using the SCOR model", New York: AMACOM; 2003.

[10] Christy .D.p. Grout J.R., "safeguarding supply chain relation ships", International Journal of productipn Economics 1994.

[11] https:// www.parsmodir.com>scm-scor

]12[ جوان کیانی، آرزو. محمد جعفری، مرجان. "طراحی شاخص کلی کارایی زنجیره‌تأمین (OSCE) یک کارگاه تولیدی مبتنی بر  مدل  مرجع عملیات زنجیره‌تأمین (SCOR)و مدل تحلیل سلسله مراتبی"، دومین کنفراس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع ، 1394 .

]13[ صابری زنوری اصل، رضا. حسن‌زاده، تورج. "ارزیابی عملکرد زنجیره‌تأمین مدیریت شهری براساس مدل SCOR مورد مطالعه: سامانه 137 یکی از مناطق شهرداری تهران"، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، 1393.